cz
cz
Země
cz
Jazyk
cz

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. pečuje o vaše soukromí a přeje si, abyste byli seznámeni s tím, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme informace.  Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy související s informacemi, které my nebo poskytovatelé našich služeb shromažďujeme pomocí našich internetových stránek nebo aplikací (dále jen „služba“) které provozujeme a řídíme a ze kterých jste byli přesměrování na tyto zásady ochrany osobních údajů.  Tím, že nám poskytnete osobní informace nebo používáte službu, potvrzujete, že jste si přečetli a porozuměli těmto zásadám ochrany osobních údajů.

 

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ

Můžeme vás požádat o předložení osobních informací, abyste mohli využívat některé funkce (např. newslettery, tipy / odkazy nebo zpracování objednávek) nebo se zúčastnit konkrétních činností (např. Registraci ke sledování odborného webináře či k jiným odborným aktivitám).  Budete informováni o tom, jaké informace jsou požadovány a jaké informace jsou nepovinné.

Máme právo spojit informace, které předložíte, s informacemi, které jsme již od vás dostali, ať už on-line nebo jiným způsobem, například o vaší činnosti na našich stránkách (včetně mobilních internetových stránek či aplikace).  Máme právo tyto informace spojit s informacemi, které jsme o vás obdrželi z jiných zdrojů, jako jsou další společnosti provozované Johnson & Johnson's, veřejně dostupné informační zdroje (včetně údajů z vašich veřejně dostupných profilů na sociálních sítích).

 

POUŽÍVÁNÍ V PŘÍPADĚ NEZLETILÝCH

Tyto stránky nejsou určeny pro osoby mladší 18 let, proto žádáme osoby tohoto věku, aby na webových stránkách neposkytovaly osobní údaje.

 

CITLIVÉ INFORMACE

Pokud o to výslovně nepožádáme nebo o ně nezískáme, požádáme vás, abyste nám neposlali a nezveřejnili žádné citlivé osobní informace (např. čísla sociálního pojištění, informace o rasovém nebo etnickém původu, politických názorech, náboženství nebo filosofickém přesvědčení, zdraví, sexuálním životě, trestní minulosti či o členství v odborech, ani biometrické nebo genetické údaje, jejichž účelem je jedinečně identifikovat jednotlivce) v rámci nebo prostřednictvím služby či jinak.

 

AUTOMATICKÉ SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ A JEJICH POUŽITÍ

My a naši poskytovatelé služeb můžeme automaticky shromažďovat určité informace při vašem procházení služby.  Přečtěte si zásady využívání souborů cookies, kde naleznete podrobné informace o cookies a dalších technologiích sledování používaných ve službě.  Zásady využívání souborů cookies zahrnují informace o tom, jak tyto technologie zakázat.  Pokud je nezakážete a neustále využíváte naši službu, budeme předpokládat váš souhlas s jejich použitím.

My a naši poskytovatelé služeb můžeme také automaticky shromažďovat a využívat informace takto:

 

JAK POUŽÍVÁME A ZVEŘEJŇUJEME INFORMACE

Informace, které nám poskytujete, používáme a zveřejňujeme způsobem, který jsme vám popsali při jejich poskytnutí.  Viz oddíl „Možnosti a přístup“ níže, kde se dozvíte o tom, jak se můžete rozhodnout pro některé z našich použití a zveřejnění.

Pokud to vyžadují platné zákony, získáme váš souhlas s používáním vašich osobních informací v okamžiku sběru informací.  Můžeme použít informace od vás nebo o vás, které jsou nezbytné k provedení smlouvy, splnění zákonné povinnosti (například kvůli našim povinnostem v oblasti farmakovigilance) nebo pro naše oprávněné obchodní zájmy.  Můžeme také spoléhat na další právní základy, zejména pro:

Tyto činnosti nám umožní řídit svůj vztah s vámi, který vyplývá z dohody, kterou s námi máte, anebo plnit závazky, které nám ukládá zákon.

Tyto činnosti bude podnikat s cílem splnit svůj smluvní závazek k vám, splnit právní povinnost, anebo sledovat některý svůj oprávněný zájem.

Personalizované služby budeme poskytovat buďto s vaším souhlasem nebo protože tím sledujeme svůj oprávněný zájem.

Údaje, které nashromáždíme prostřednictvím služby, sdělujeme také:

Kromě toho můžeme vaše informace používat a zveřejňovat, jak se domníváme, že je nezbytné nebo vhodné: a) s cílem dodržovat právní proces nebo použitelné právo, které mohou zahrnovat zákony mimo vaši zemi pobytu; b) podle platných právních předpisů reagovat na žádosti veřejných a státních orgánů, které mohou zahrnovat orgány mimo vaši zemi pobytu; c) prosazovat naše smluvní podmínky; a d) chránit svá práva, soukromí, bezpečnost nebo majetek a/nebo naše pobočky, vás nebo ostatní.  Můžeme používat a sdělovat vaše údaje i dalšími způsoby, poté, co získáme váš souhlas s tím.

Můžeme používat a sdělovat údaje, které nashromáždíme automaticky, podle popisu výše v kapitole, „Automatické shromažďování a používání údajů.“

Navíc můžeme v souladu s platným zákonem používat a sdělovat informace, které nejsou v osobně identifikovatelné podobě pro jakýkoliv účel.  Pokud spojíme informace, na základě kterých nelze určit totožnost dané osoby, s informacemi, které jsou identifikovatelné (jako například spojením vašeho jména s vaším zeměpisným umístěním), budeme s těmito spojenými informacemi nakládat jako s osobními informacemi, dokud budou trvat spojení těchto informací.

 

MOŽNOSTI A PŘÍSTUP

Vaše možnosti týkající se našeho použití vašich osobních údajů a jejich zveřejňování

Dáváme vám možnosti týkající se našeho použití vašich osobních údajů a jejich zveřejňování pro marketingové účely  Můžete ukončit

Budeme se snažit vaší žádosti vyhovět v co nejkratší možné lhůtě.  Upozorňujeme, že pokud ukončíte způsobem popsaným výše, nebudeme moci odstranit vaše osobní informace z databází našich poboček, s nimiž jsme již sdíleli vaše údaje (tj. ode dne, k němuž uplatníme vaši žádost o ukončení).  Upozorňujeme vás také na to, že pokud ukončíte odběr zpráv s marketingovými sděleními, které vám zasíláme, jsme i nadále oprávněni vám zasílat důležité zprávy o transakčních a administrativních opatřeních, jejichž odběr ukončit nelze.

Jak lze získat přístup ke svým osobním údajům, jak je lze měnit či smazat

Uplatňovat můžete následující práva (v míře, v níž vám jsou tato práva umožněna v použitelných právních předpisech) tj.

  1. právo požadovat přístup ke svým osobním údajům a získat informace o zpracování, a pokud jsou tyto údaje nesprávné,  máte právo požadovat jejich opravu (v souladu s články15 a 16 GDPR),
  2. právo získat omezení v případě zpracování údajů v situacích a za podmínek stanovených v čl. 18 GDPR (máte právo požadovat, aby bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno po dobu ověřování jejich správnosti nebo během ověřování vaše odporu proti zpracování údajů. Toto právo se uplatní také v případě, že je zpracování údajů dle vašeho mínění neoprávněné, ale vy nechcete, aby byly údaje smazány okamžitě, či v případě, že tyto údaje budou zapotřebí déle, než je předpokládaná doba jejich uchovávání, za účelem uplatnění nebo ochrany právních nároků),
  3. právo požadovat smazání osobních údajů v souladu s čl. 17 GDPR („právo na zapomenutí"),
  4. právo na přenositelnost údajů v souladu s čl. 20 GDPR tj. přijímat od správce údaje vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném formátu a také požádat o předání údajů jinému správci údajů. Tento zákon se vztahuje pouze na údaje, které jste poskytli správci údajů a které se zpracovávají v souvislosti s prováděním smlouvy, která s vámi byla uzavřena, nebo na základě vašeho souhlasu, přičemž zpracování probíhá automatizovanými prostředky,
  5. právo kdykoliv zamítnout zpracování svých osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace, pokud jsou údaje zpracovávány správcem údajů na základě jeho oprávněných zájmů (v souladu s článkem 21 odstavce 1 GDPR),
  6. právo kdykoliv zamítnout zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely, včetně profilování (v souladu s článkem 21 odst. 2 GDPR),
  7. právo kdykoliv zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů. Zrušení souhlasu však neovlivní zákonnost zpracování, z níž se vycházelo, před zrušením souhlasu.

Kontaktujte nás prostřednictvím tabulky „Kontakt“. Vaše žádost bude zpracována, jakmile to bude možné, a nejpozději ve lhůtě 1 měsíce od jejího obdržení. Pokud okolnosti způsobí, že dojde ke zpoždění naší reakce, budete ihned informování a bude vám oznámeno datum, k němuž se vám ozveme. Pro aktualizaci svého on-line profilu můžete také navštívit naši stránku služby.

 

PŘEVODY DO ZAHRANIČÍ

Vaše osobní údaje mohou být ukládány a zpracovávány v kterékoliv zemi, v níž máme pracoviště nebo poskytovatele služeb, a díky tomu, že využíváte službu nebo že nám poskytnete souhlas (pokud se to požaduje podle zákona), mohou být vaše údaje předány do jiné země, než je země vašeho trvalého pobytu, a to včetně Spojených států amerických, která může mít pro ochranu údajů stanovena jiná pravidla než ve vaší zemi.  Na ochranu osobních údajů se při převodu údajů do našich poboček nebo na třetí strany vztahují příslušná smluvní či jiná opatření.

U některých zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) uznává Evropská komise skutečnost, že poskytují přiměřenou úroveň ochrany údajů podle norem EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde. V případě převodů z EHP do zemí, které Evropská komise považuje za nepřiměřené, jsme zajistili zavedení vhodných opatření, včetně zajištění toho, aby příjemce byl vázán [standardními smluvními doložkami EU, certifikacemi EU-US Privacy Shield nebo EU - schválený kodex chování nebo certifikace], abychom ochránili vaše osobní údaje.  Kopii těchto opatření získáte, pokud se obrátíte na našeho úředníka pro ochranu údajů v souladu s oddílem „Kontaktovat nás“ níže.

 

ZABEZPEČENÍ

Používáme přiměřená organizační, technická a správní opatření určená na ochranu osobních údajů, které spravujeme.  Bohužel u žádného datového přenosu přes internet nebo datového úložiště nelze na 100 % zaručit jeho bezpečnost.  Pokud máte důvod se domnívat, že vaše interakce s námi již není bezpečná (například pokud máte pocit, že bezpečnost jakéhokoli účtu, který u nás máte, byla ohrožena), prosím, okamžitě nás informujte v souladu se sekcí „Kontaktovat nás“ níže.

 

OBDOBÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Budeme uchovávat vaše osobní údaje tak dlouho, jak to bude potřeba nebo povoleno s ohledem na účel, pro který byly získány.  Kritéria používaná pro stanovení našich období pro uchovávání: i) doba trvání, po kterou jsme s vámi v trvalém vztahu a poskytujeme vám službu; ii) zda podléháme nějakému právnímu závazku a iii) zda je uchování vhodné vzhledem k našemu právnímu postavení (např. pokud jde o platné stavy omezení, soudní spory nebo regulační vyšetřování).

Upozorňujeme, že toto není úplný seznam období pro uchovávání.  Vaše osobní údaje mohou být ukládány déle na základě kritérií ustanovených v prvním odstavci tohoto oddílu, především v bodech ii) a ii).

 

INTERNETOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Tyto zásady ochrany osobních údajů se netýkají ochrany, informací a postupů jakýchkoliv třetích stran, za které nejsme odpovědní, včetně třetích stran provozujících jakékoliv internetové stránky nebo služby (včetně, bez omezení, jakýchkoliv aplikací), které jsou dostupné prostřednictvím této služby nebo na které tato služba odkazuje.  Z dostupnosti nebo začlenění odkazu na takovou službu nebo internetovou službu nevyplývá, že bychom ji my nebo naše pobočky propagovali.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud budete mít nějaké otázky týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře, nebo písemně na následující adrese subjektu ze skupiny Johnson and Johnson v zemi, z níž se připojujete:

 

Můžete se také obrátit na našeho úředníka pro ochranu osobních údajů, který je odpovědný za zemi nebo region, hodí-li se na adrese emeaprivacy@its.jnj.com.

 

PODÁNÍ STÍŽNOSTI U SPRÁVCE ÚDAJŮ

Stížnost můžete podat u svého dozorčího orgánu příslušného pro vaší zemi nebo region.  Klepněte sem pro kontaktní informace takových úřadů.

 

AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsme oprávněni změnit.  Jakékoliv změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou platné v den zveřejnění upravených zásad ochrany osobních údajů ve službě.  Pokud budete tuto službu používat i po provedení těchto změn, znamená to, že upravenou verzi zásad ochrany osobních údajů přijímáte.  Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali zásady ochrany osobních údajů při každé návštěvě služby. Tyto zásady byly naposledy pozměněny dne 11. května 2018.