Janssen.tv
 
 
 

 

Ochrana osobních informací

Poslední aktualizace: 1. března 2016

Společnost Janssen klade důraz na ochranu soukromí, a z tohoto důvodu bychom vás rádi informovali o tom, jak shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme informace.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy související s informacemi, které my nebo poskytovatelé našich služeb shromažďují prostřednictvím našich internetových stránek nebo internetových služeb (například v případě internetových stránek nebo aplikací pro mobilní zařízení), které provozujeme a řídíme a ze kterých jste byli přesměrování na tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen "internetové stránky"). Pokud nám předáte vaše osobní údaje nebo používáte tyto internetové stránky, má se za to, že jste souhlasili s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ

Vámi poskytované informace

V některých částech internetových stránek vás můžeme požádat o poskytnutí osobních údajů, abychom vám umožnili získat výhody určitých funkcí (jako jsou informační zpravodaje, tipy/rady, zpracování objednávek), nebo pro účely účasti v našich kampaních (jako jsou soutěže nebo reklamní kampaně). Pokaždé budete informování o tom, které informace jsou povinné, a které můžete poskytnout volitelně.

Údaje, které poskytujete, můžeme kombinovat s jinými údaji, které jsme od vás obdrželi v režimu online nebo offline, včetně například historie vašich objednávek. Můžeme je také kombinovat s informacemi obdrženými z jiných zdrojů, jako jsou další společnosti provozované Johnson & Johnson's, veřejně dostupné informační zdroje (včetně údajů z veřejně dostupných profilů na sociálních sítích) a další třetí strany.

Pasivní shromažďování informací a jejich použití

Při procházení internetových stránek mohou být určité informace shromažďovány pasivně (tím se rozumí zaznamenány, aniž byste aktivně tyto informace poskytovali) pomocí různých technologií a prostředků,. jJedná se například o IP adresy, cookies, tagy a údaje o procházení internetových stránek.

Tyto zásady použití cookies a přílohu A, které popisují kategorie používaných cookies a ostatní technologie sledování, si pozorně přečtěte. V zásadách použití cookies najdete také informace o tom, jak zablokovat veškeré cookies a technologie sledování, pokud nesouhlasíte s jejich použitím. Pokud se rozhodnete nezablokovat některou z technologií sledování, znamená to že s jejich použitím souhlasíte.

Jak používáme a zveřejňujeme informace

Informace, které nám poskytujete, používáme a zveřejňujeme způsobem, který jsme vám popsali při jejich poskytnutí.

Informace od vás a o vás používáme také:

 • v reakcích na vaše dotazy a při plnění vašich žádostí, například při odesílání dokumentů nebo oznámení ve formě e-mailových zpráv;
 • když vám zasíláme důležité informace o vztahu mezi vámi a námi nebo o internetových stránkách, o změnách podmínek použití a zásada a/nebo jiné administrativní informace a
 • pro obchodní účely, jako jsou analýza údajů, audity, vývoj nových produktů, zlepšování našich internetových stránek, zlepšování našich produktů a služeb, identifikace trendů souvisejících s používání internetových stránek, uživatelské přizpůsobení vašeho způsobu využívání internetových stránek představováním produktů a nabídek určených přímo vám a stanovování účinnosti našich reklamních kampaní.

Údaje shromážděné prostřednictvím internetových stránek můžeme předávat:

 • třetím osobám, které jsou našimi partnery, a s nimiž provádíme reklamní akce v případě společných značek nebo produktů společně uváděných na trh;
 • třetím osobám, které jsou našimi poskytovateli služeb, jež poskytují služby jako je moderování a hosting internetových stránek, hosting mobilních aplikací, IT služby, zákaznické služby, e-mailové nebo poštovní doručovací služby, zpracování plateb kreditními kartami, služby auditu a další služby, abychom těmto osobám umožnili provádět jejich služby a
 • třetím osobám v případě reorganizace, fúze, prodeje, vytvoření společného podniku, postoupení, převodu nebo jiného odprodeje všech částí nebo jakékoliv jednotlivé části společnosti, aktiv nebo akciového kapitálu (i ve spojení s jakýmikoliv činnostmi souvisejícími s úpadkem nebo podobným řízením).

Navíc používáme a zveřejňujeme informace shromážděné prostřednictvím internetových stránek v případech, kdy je to nezbytné nebo vhodné: a) v souladu s platnými zákony, včetně zákonů platných mimo zemi v níž sídlíte; b) při dodržování povinností v rámci soudních řízení; c) v reakci na žádost státních nebo vládních orgánů, včetně státních nebo vládních orgánů mimo zemi v níž sídlíte; d) při vymáhání našich podmínek použití; e) při ochraně činností naší společnosti a našich poboček; f) při ochraně našich práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku naší společnosti a/nebo práv, soukromí, bezpečnosti nebo majetku našich poboček, vás nebo třetích osob; g) abychom byli schopni přijmout veškerá právní opatření nebo omezit škody, které by nám jinak vznikly. V případě vašeho souhlasu můžeme používat a zveřejňovat informace shromážděné prostřednictvím internetových stránek i jinými způsoby.
Pokud to vyžadují příslušné zákony, požádáme vás, před zveřejněním vašich údajů dalším osobám, včetně osob uvedených v těchto zásadách, o váš souhlas s tímto zveřejněním.

Dále také používáme a zveřejňujeme informace shromážděné pasivním způsobem jak bylo uvedeno výše v části „Pasivní shromažďování informací a jejich použití“, a dále pro jakékoliv další účely, nestanoví-li příslušný zákon jinak (například, pokud máme povinnost nakládat s těmito informacemi jako s osobními údaji). Navíc jsme oprávněni pro jakékoliv účely používat a zveřejňovat informace, na jejichž základě nelze určit totožnost příslušné osoby. Pokud spojíme informace, na základě kterých nelze určit totožnost dané osoby, s informacemi, na jejichž základě to učinit lze (jako například spojením vašeho jména s vaším zeměpisným umístěním), budeme s těmito spojenými informacemi nakládat jako s osobními informacemi, dokud bude trvat spojení těchto informací.

INTERNETOVÉ STRÁNKY A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Tyto zásady ochrany osobních údajů se netýkají ochrany, informací a postupů jakýchkoliv třetích stran, za které nejsme odpovědní, včetně třetích stran provozujících jakékoliv internetové stránky nebo služby (včetně jakýchkoliv aplikací), které jsou dostupné prostřednictvím těchto internetových stran nebo na které tyto internetové stránky odkazují. Z dostupnosti nebo začlenění odkazu na takové internetové stránky nebo internetovou službu nevyplývá, že bychom ji my nebo naše pobočky propagovali.

ZABEZPEČENÍ

Používáme přiměřená organizační, technická a správní opatření na ochranu osobních údajů, které spravujeme. Bohužel u žádného datového přenosu přes internet nebo datového úložiště nelze na 100 % zaručit jeho bezpečnost. Pokud máte nějaké důvody domnívat se, že vaše komunikace s námi přestala být bezpečná (například pokud si myslíte, že došlo k úniku citlivých přihlašovacích údajů k vašeho účtu u nás), informujte nás o tomto problému a kontaktujte nás v souladu s níže uvedenou částí „Kontakt“.

MOŽNOSTI A PŘÍSTUP

Možnosti týkající se našeho použití vašich osobních údajů a jejich zveřejňování

Můžete si zvolit způsob, jaký budeme používat a poskytovat vaše osobní údaje pro marketingové účely. Máte následující možnosti:

  • Příjem našich reklamních sdělení: Pokud si již nepřejete být příjemcem našich reklamních sdělení, můžete tyto odhlásit tak, že nás kontaktujete prostřednictvím stránky „Kontaktujte nás“. Uveďte své celé jméno, určete formu nebo formy reklamních sdělení, které si již nepřejete dostávat, a uveďte adresu nebo adresy na které jsou tyto odesílány. Pokud si například od nás nepřejete dostávat e-maily nebo předměty poštou, dejte nám vědět, uveďte své celé jméno a e-mailovou nebo poštovní adresu. Navíc se můžete odhlásit z příjmu našich reklamních e-mailů provedením pokynů pro odhlášení příjmu těchto e-mailů, které jsou uvedeny v každé z těchto zpráv.

  • Příjem našich upomínek:: Pokud si od nás nepřejete v budoucnu přijímat upomínky, můžete se z jejich příjmu odhlásit tak, že nás kontaktujete prostřednictvím stránky „Kontaktujte nás“.
   Uveďte své celé jméno a e-mailovou adresu nebo telefonní číslo, na kterých od nás upomínky dostáváte.
  • Předávání osobních údajů třetím osobám, jako partnerům nebo pobočkám: Pokud si přejete zrušit váš souhlas s dalším sdělováním osobních údajů našim pobočkám a/nebo třetím osobám, které jsou našimi partnery, pro reklamní účely, můžete odmítnout sdělování těchto informací tak, že nás kontaktujete prostřednictvím stránky „Kontaktujte nás“. Ve vaší zprávě uveďte, že si nepřejete, abychom předávali vaše osobní údaje našim pobočkám a/nebo třetím osobám, které jsou našimi partnery, pro jejich reklamní účely a uveďte vaše celé jméno a e-mailovou adresu.

Budeme se snažit vaší žádosti vyhovět v co nejkratší možné lhůtě. Upozorňujeme vás, že pokud se odhlásíte v souladu s výše uvedenými pokyny, může nastat situace, kdy nebudeme s schopni odstranit vaše osobní údaje z databází našich poboček, kterým jsme již vaše osobní údaje poskytli (rozumí se tím do dne, kdy bylo vaše odhlášení provedeno). Dále upozorňujeme, že pokud se odhlásíte z příjmu zpráv souvisejících s reklamou, můžeme vám stále posílat důležitá upozornění související s transakcemi a vedením, z jejichž příjmu se nemůžete odhlásit.

Jak získat přístup, změnit nebo smazat své osobní údaje

Pokud si přejete ověřit, opravit, aktualizovat nebo smazat své osobní údaje poskytnuté prostřednictvím internetových stránek, kontaktujte nás prostřednictvím stránky „Kontaktujte nás“. Budeme se snažit vaší žádosti vyhovět v co nejkratší možné lhůtě. Pokud chcete aktualizovat svůj profil, můžete opět navštívit naše internetové stránky.

OBDOBÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Vaše informace budeme uchovávat po období nezbytné pro účely plnění úkolů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, a to pokud zákonné předpisy nestanoví nebo neumožní delší období pro jejich uchovávání, nebo pro účely splnění jiných právních závazků.

POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK NEZLETILÝMI OSOBAMI

Tyto internetové stránky nejsou určeny osobám mladším 18 let, proto žádáme, aby tyto osoby na těchto internetových stránkách neuváděly své osobní údaje.

PŘEDÁVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ

Vaše osobní údaje je možné uchovávat a zpracovávat v jakékoliv zemi, v které máme pobočky nebo poskytovatele služeb. Nicméně předávání vašich údajů do jiné země, která neposkytuje úroveň zabezpečení údajů odpovídající úrovni požadované na území EHP, je možný pouze po zajištění těchto příslušných bezpečnostních opatření v cílové zemi a dodržení požadavků definovaných v příslušných předpisech o ochraně osobních údajů, které jsou v platnosti v zemi, v níž má správce údajů své sídlo.

CITLIVÉ ÚDAJE

Pokud si to výslovně nevyžádáme nebo vás k tomu nevyzveme, neposílejte nám a nesdělujte nám prostřednictvím internetových stránek nebo jakýmkoliv jiným způsobem žádné citlivé osobní údaje (např. informace související s rasovým nebo etnickým původem, politickými názory, náboženstvím nebo jinými názory, zdravím, přesvědčeními nebo členstvím v odborových organizacích). Pokud vás požádáme nebo vyzveme k poskytnutí citlivých údajů, uděláme tak na základě vašeho písemného souhlasu nebo, pokud to povolují závazné právní předpisy, a to v souladu s těmito předpisy.

AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V těchto zásadách ochrany osobních údajů můžeme provádět změny. Upozorňujeme vás, že informace o datu poslední aktualizace je uvedená v horní části této stránky pod pojmem „POSLEDNÍ AKTUALIZACE“. Jakékoliv změny těchto zásad ochrany osobních údajů budou platné v den zveřejnění upravených zásad ochrany osobních údajů na těchto internetových stránkách. Pokud budete tyto internetové stránky používat i po provedení těchto změn, znamená to, že upravenou verzi zásad ochrany osobních údajů přijímáte.

JAK NÁS KONTAKTOVAT

Pokud budete mít dotazy ohledně zásad ochrany osobních údajů, obraťte se na nás prostřednictvím sekce našich internetových stránek „Kontaktujte nás“ nebo poštou na adresu společnosti se sídlem v zemi, v níž se přihlašujete.

Správci osobních údajů vztahujících se k subjektům z konkrétních zemí:
Chorvatsko: Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Záhřeb
Česká republika: Janssen-Cilag s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice
Maďarsko: Janssen-Cilag Kft., , Nagyenyed u. 8-14. 1123 Budapest
Polsko: Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
Rumunsko: Johnson & Johnson România SRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bucureşti
Slovensko: Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Karadžičova 12, 821 08, Bratislava
Slovinsko: Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana