cz
cz
Země
cz
Jazyk
cz

Nařízení,
kterými se řídí poskytování
online služby JANSSEN TV

 

I. Definice:

Materiálem – se rozumí samostatný materiál, včetně audiovizuálního materiálu, zpřístupněny bezplatně prostřednictvím internetové služby takovým způsobem, aby k němu měl uživatel přístup v místě, které se zvolí, a v konkrétní dobu.

Internetovou službou se rozumí internetová platforma provozovaná na adrese www.janssen.tv, prostřednictvím níž jsou služby poskytovány.

Sledováním - se rozumí reprodukce materiálu prostřednictvím specializovaného počítačového softwaru pomocí webového vysílání spouštěného uživatelem přes internetové stránky dané online služby.

Službami - se rozumí služby poskytované elektronickými prostředky prostřednictvím internetové služby, zejména služby zpřístupňování materiálu.

Uživatelem - se rozumí jakákoliv osoba používající materiál.

II. Všeobecná ustanovení

 1. Těmito předpisy (dále jen „předpisy“) se stanoví zásady provádění materiálu nebo sledování materiálu od konkrétních poskytovatelů prostřednictvím internetové služby. Uživatelé jsou povinni internetovou službu používat v souladu s platnými zákony, společenskými normami a normami chování a s ustanoveními těchto předpisů.
 2. Subjekt, který je vlastníkem internetové služby, je Janssen-Cilag Sp. z o.o., společnost s ručením omezením se sídlem ve Varšavě, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného okresním soudem hlavního města Varšavy, 13. obchodním oddělením národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000143626, s NIP (daňové identifikační číslo) 5222665719 a číslem REGON (statistické číslo podniku) 015296339, s e-mailovou adresou polska@janssen.tv (dále jen „Janssen Polska“).
 3. Tato nařízení jsou nařízeními uvedenými v článku 8 zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (sbírka zákonů č. 144 bod 1204, ve znění pozdějších předpisů).
 4. Janssen Polska umožňuje – prostřednictvím internetové služby – ostatním subjektům hlavní skupiny Johnson & Johnson sdílet materiály s jejich uživateli prostřednictvím internetové služby.
 5. Uživatelé internetové služby budou mít k těmto nařízením neustálý přístup a budou moci si si jej kdykoliv vytisknout s využitím odkazu zobrazeného ve spodní části stránky, který bude k dispozici na každé stránce internetové služby.
 6. Materiály, které jsou k dispozici v rámci internetové služby, jsou určeny pro odborníky ve zdravotnictví sídlící v Evropě.
 7. Během živého vysílání materiálu může být k dispozici funkce chatu, který umožní uživatelům pokládat otázky. Osoby účastnící se chatu budou ostatní uživateli moci rozpoznat podle jejich křestního jména, města/sídla a země. Otázky pokládané uživateli budou podléhat úpravám správce, aby nedošlo k nepříznivému dopadu na publikování materiálu. Otázky uživatelů nesmí porušovat platné zákony, nařízení a principy společenského života nebo správnou praxi. Jinak budou odmítnuty, aniž by došlo k jejich zveřejnění. Uživatelé budou posílat a zveřejňovat své názory a otázky pod svým vlastním jménem, na svou vlastní zodpovědnost a na své vlastní nebezpečí.
 8. Janssen Polska není poskytovatelem internetové služby. K použití internetové služby bude nutné mít k dispozici zařízení s přístupem k internetu. Funkce zpřístupněné prostřednictvím internetové služby je možné používat v plném rozsahu za předpokladu, že zařízení uživatele splní platné technické požadavky určené v bodě VIII těchto nařízení. Uživatelé internetové služby budou výhradně odpovědní za zajištění technické kompatibility mezi svými počítačovými systémy a internetovou službou.
 9. Janssen Polska si vyhrazuje právo pozastavit, ukončit nebo upravit funkce internetové služby, a to z právních nebo technických důvodů, včetně:
  1. důvodů souvisejících s ochranou soukromí a údajů nebo jiných právních důvodů souvisejících s obsahem nebo provozním režimem internetové služby; nebo
  2. technických potíží souvisejících s provozem internetové služby nebo fungováním internetu. Stejně tak nebude společnost Janssen Polska odpovědná za nedostupnost internetové služby z důvodů, které jsou mimo její kontrolu, a z důvodů nepředvídatelných okolností.
 10. Janssen Polska si vyhrazuje právo kdykoli pozastavit nebo ukončit poskytování internetových služeb z jakéhokoliv důvodu. V takovém případě o tom budou registrovaní uživatelé informování vhodným oznámením.

II. Registrace pro internetovou službu

 1. Internetová služba bude dostupná výhradně registrovaným uživatelům a možnost registrovat se v internetové službě budou mít výhradně uživatelé, kteří jsou držiteli lékařské licence a oprávnění k provádění své profese na území členských států Evropské unie, které byly uděleny na základě splnění místně platných předpisů. Registrace internetové služby bude také podmíněná potvrzením přečtení ustanovení těchto nařízení a jejich přijetím a dále souhlasem se zpracováním osobních údajů poskytovatelem materiálu, tj. křestní jméno, příjmení, e-mailová adresa, a dále název a adresa místa, v kterém uživatel provozuje svou profesi, což umožní registraci a udělení přístupu do internetové služby.
 2. Při registraci pro internetovou službu vyplní uživatel registrační formulář poskytnutím svých pravdivých, přesných a aktuálních osobních údajů, zejména svého křestního jména, příjmení, e-mailové adresy, čísla lékařské licence a dále názvu a adresy místa, v němž uživatel provozuje svou profesi.
 3. V případě, že dojde k jejich změně, bude mít uživatel povinnost průběžně aktualizovat údaje poskytnuté během registrace. Jestliže uživatel poskytne nepravdivé údaje nebo tyto neaktualizuje, neponese Janssen Polska odpovědnost za případné následky.
 4. Uživatelé se zavazují uchovávat svá přihlašovací hesla do internetové služby v naprosté důvěrnosti a přijímají odpovědnost za veškeré následky, které nastanou, pokud jejich hesla použije třetí strana.
 5. Pokud se údaje poskytnuté uživatelem při registraci ukážou být zavádějící, neúplné nebo nepřesné, bude mít společnost Janssen Polska právo odstranit veškeré účty obsahující takové zavádějící, nekompletní nebo nepřesné informace a zrušit danou registraci. V takovém případě nebude mít uživatel právo vznášet u Janssen Polska jakékoliv nároky související s výše uvedeným zrušením účtu uživatele a jeho registrace.
 6. Pokud uživatelské údaje (přihlašovací jméno email a heslo) použije nezákonným způsobem třetí strana, bude mít uživatel povinnost neprodleně změnit heslo svého účtu a oznámit to poskytovateli e-mailem.
 7. Z bezpečnostních důvodů nebo za jiných závažných nebo technických okolností může společnost Janssen Polska požadovat, aby uživatelé změnili svá přihlašovací hesla pro internetovou službu.
 8. Uživatel dává společnosti Janssen Polska svolení k použití všech prostředků nezbytných k ověření totožnosti a lékařského oprávnění uživatele.
 9. Použití internetové služby prostřednictvím účtů jiných uživatelů nebo svolení s použitím vlastního účtu třetí stranou je nepřípustné.

Zásady ochrany osobních údajů v rámci internetové služby

 1. Zásady ochrany osobních údajů je možné zobrazit prostřednictvím odkazu Zásady ochrany osobních údajů.

IV. Podmínky použití internetové služby a zamezení zneužití

 1. Internetovou službu budou uživatelé používat pro účely uvedené v článku 1 II. výše. To znamená, že uživatelé nemohou internetovou službu používat pro žádné jiné účely.
 2. Uživatelé nesmí při používání internetové služby jednat podvodným způsobem. Stejně tak nemohou uživatelé jednat způsobem, který by mohl s vysokou pravděpodobností způsobit přerušení nebo narušoval provoz internetové služby.
 3. Společnost Janssen Polska si vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit přístup jakémukoliv uživateli internetové služby nebo její části, pokud chování uživatele porušuje tato nařízení, platné zákony, zásady společenského života nebo správnou praxi. Žádná osoba, jejíž přístup k internetové službě byl pozastaven nebo zrušen, se nemůže bez předchozího souhlasu společnosti Janssen Polska znovu registrovat nebo internetovou službu opět používat.

V. Odpovědnost společnosti Janssen Polska

 1. Společnost Janssen Polska bude odpovědná za řádný provoz a veškeré funkce internetové služby
 2. Skutečnost, že jakékoliv internetové služby, jejichž vlastníkem jsou třetí strany, jsou propojeny odkazem s internetovou službou, neznamená, že Janssen Polska udělil souhlas nebo přijal odpovědnost za provoz těchto služeb nebo za jejich obsah.
 3. Kdykoliv třetí osoba použije účet uživatele, bude uživatel výhradně odpovědný za činnost této třetí osoby, bez ohledu na to, zda byla tato osoba oprávněna k použití účtu, nebo nikoliv. S ohledem na to se uživatel zavazuje uhradit společnosti Janssen Polska jakékoliv ztráty vzniklé následkem přístupu třetí strany k účtu uživatele a Janssen Polska v takových případech odškodnit.
 4. Společnost Janssen Polska nebude odpovědná za jakékoliv nedostatky v plnění povinností poskytovatele stanovených těmito nařízeními, které byly způsobeny okolnostmi, k nimž nedošlo pochybením poskytovatele.
 5. Poskytovatel nebude odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody, které uživatel utrpí následkem působení vyšší moci, výpadku elektrického proudu, pracovního sporu, provádění platných zákonů, nedbalosti nebo nečinnosti ze strany vnitrostátních úřadů, poruchy telekomunikačních služeb nebo jakýchkoliv zdržení nebo poruch způsobených třetími stranami. V takových případech si společnost Janssen Polska vyhrazuje právo zrušit nebo pozastavit provoz internetové služby, aniž by tím na sebe bral jakoukoliv odpovědnost.
 6. Společnost Janssen Polska nebude odpovědná za jakékoliv poruchy hardwaru nebo softwaru používaného uživatelem, bez ohledu na jeho umístění a sídlo, které by mohly přerušit přístup k internetové službě nebo zabránit uživateli v přístupu k internetové službě.

VI. Duševní vlastnictví

 1. Veškerá autorská práva, ochranné známky a ostatní práva duševního vlastnictví vztahující se k internetové službě nebo v ní používaná jsou výhradním majetkem společnosti Janssen Polska. Kopírování, rozšiřování, prezentace na veřejnosti nebo tvorba odvozených děl založených na internetové službě nebo jakýchkoliv dalších materiálech získaných prostřednictvím internetové služby bez předchozího písemného souhlasu společnosti Janssen Polska je zakázáno.
 2. Uplatňování jakýchkoliv práv duševního vlastnictví udělených společnosti Janssen Polska pro jiné účely než účely jasně související s použitím internetové služby v režimu uvedeném níže bude zakázáno.

VII. Postup pro vyřizování stížností

 1. Veškeré stížnosti související s internetovou službou je možné vznést v jakémkoliv formátu, a to i elektronicky na adresu polska@janssen.tv.
 2. Typická stížnost by měla obsahovat alespoň křestní jméno, příjmení a přihlašovací jméno email stěžovatele, a dále podrobný popis a důvod stížnosti.
 3. Stížnosti budou zpracovávány okamžitě po jejich přijetí podle zásady „kdo podá stížnost dřív, bude dřív na řadě“.
 4. Stěžovateli bude výsledek řešení stížnosti oznámen stejným způsobem, jakým byla stížnost podána, nebo poštou na adresu zadanou stěžovatelem.

VIII. Technické požadavky

 1. Řádné používání internetové služby bude podléhat splnění následujících minimálních technických požadavků na počítačový a komunikační systém uživatele:
  1. připojení PC/tabletu/smartphonu uživatele k internetu minimálně s připojením ISDN 1,5 Mb/s;
  2. používání aktuální verze jednoho z těchto internetových prohlížečů: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Safari, spolu s aktivovaným aktuálním rozšiřovacím zásuvným modulem Adobe Flash Player a
  3. použití počítače s minimální konfigurací třídy 2,33 GHz, kompatibilní s x86 nebo procesorem Intel® Atom™ 1,6 GHz nebo výkonnějším procesorem u notebooků, s 1 GB RAM a zvukovou kartou s řádně zapojenými reproduktory.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Společnost Janssen Polska si vyhrazuje právo převést na třetí strany, částečně nebo zcela, práva a povinnosti poskytovatele vyplývající z těchto nařízení a z provozu internetové služby. Žádný uživatel internetové služby nemůže bez předchozího písemného souhlasu společnosti Janssen Polska převést svá práva a závazky vyplývající z těchto nařízení a z použití internetové služby nebo se jich zříci.
 2. Pokud bude kterékoliv ustanovení těchto nařízení, ve smyslu předvídaném zákonem, označeno za neplatné nebo nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto nařízení.
 3. Společnost Janssen Polska může pozastavit nebo zrušit účet uživatele a odmítnout další poskytování služeb, pokud uživatel poruší ustanovení těchto nařízení, nebo pokud se bude společnost Janssen Polska důvodně domnívat, že činnosti uživatele mohou vést ke vzniku právní odpovědnosti na straně uživatele nebo jakýchkoliv třetích stran.