hr
hr
Država
hr
Jezik
hr
prof. dr. Simon A J Rule
Simon A J Rule Ujedinjeno Kraljevstvo
  • Odjel za hematologiju, Bolnica Derriford (Plymouth, Ujedinjeno Kraljevstvo)

prof. dr. Simon A J Rule

Profesor Rule diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Nottinghamu 1987. godine. Još kao student bavio se istraživanjem kronične mijeloične leukemije i stekao naslov magistra znanosti u tom području. Specijalizirao je hematologiju u Londonu, u bolnicama Westminster i Hammersmith te u Perthu u Zapadnoj Australiji. Trenutno radi kao hematolog u bolnici Derriford u Plymouthu i kao profesor kliničke hematologije na Medicinskom fakultetu Peninsula Sveučilišta u Plymouthu. Profersor Rule je R & D direktor za Plymouth i član povjerenstva za klinička istraživanja limfoma Nacionalne mreže za istraživanje raka (engl. National Cancer Research Network, NCRN). Član je i povjerenstava za klinička ispitivanja, Cancer Research UK i  Laukaemia and Lymphoma Research. Obnašao je i funkciju medicinskog direktora Onkološke mreže Peninsula i Onkološkog odbora NICE-a. Glavna područja interesa profesora Rulea su limfomi, leukemije i razvoj novih lijekova, a posebice limfom plaštenih stanica. Njegov istraživački tim bavi se proučavanjem raznih aspekata upravo te bolesti. Trenutačno je glavni ispitivač na brojnim kliničkim ispitivanjima limfoma faze II i III koja se provode na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Autor je više od 80 publikacija.

Prethodna predavanja