hr
hr
Država
hr
Jezik
hr

Pravilnik
o pružanju
mrežne usluge JANSSEN TV

 

I. Definicije:

Materijal – znači jedan materijal, uključujući audiovizualni materijal, koji je besplatno dostupan putem Mrežne usluge, na način da svaki Korisnik može dobiti pristup materijalu na mjestu njegovog odabira i u određeno vrijeme.

Mrežna usluga – znači mrežna platforma koja radi na www.janssen.tv putem koje se pružaju Usluge.

Prikazivanje – znači reprodukcija materijala namjenskim računalnim softverom izravnim prijenosom web-objave koju izvršava Korisnik putem internetske stranice Mrežne usluge.

Usluge – znače usluge koje se pružaju elektroničkim sredstvima putem Mrežne usluge, osobito usluge omogućavanja pristupa Materijalu.

Korisnik – označava bilo koju osobu koja koristi materijal.

II. Opće odredbe

 1. Ovim se pravilnikom (dalje u tekstu „Pravilnik”) utvrđuju načela za provedbu Materijala ili Prikazivanja od strane određenih pružatelja putem Mrežne usluge. Korisnici su dužni koristiti Mrežnu uslugu u skladu s primjenjivim zakonima, društvenim i bihevioralnim normama te odredbama ovog Pravilnika.
 2. Subjekt koji je vlasnik Mrežne usluge jest Janssen-Cilag Sp. z o.o., društvo s ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Varšavi, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, upisano u Registar poduzetnika Nacionalnog sudskog registra koji vodi Okružni sud glavnog grada Varšave, 13. Trgovački odjel Nacionalnog sudskog registra pod br. KRS 0000143626, i koje ima NIP [porezni identifikacijski broj] 5222665719 i REGON [poslovni statistički broj] 015296339 te adresu e-pošte polska@janssen.tv (dalje u tekstu „Janssen Polska”).
 3. Ovaj Pravilnik čini propise iz članka 8. Zakona od 18. srpnja 2002. o pružanju elektroničkih usluga (Službeni list br. 144, točka 1204., kako je izmijenjen).
 4. Društvo Janssen Polska omogućuje – putem Mrežne usluge – drugim subjektima poduzeća Johnson & Johnson Capital Group dijeljenje Materijala s Korisnicima putem Mrežne usluge.
 5. Korisnici Mrežne usluge mogu u bilo kojem trenutku pristupiti ovom Pravilniku i ispisati ga putem poveznice prikazane na dnu stranice, koja je dostupna na svakoj stranici Mrežne usluge.
 6. Materijali koji se nalaze unutar Mrežne usluge namijenjeni su Korisnicima s prebivalištem u Europi.
 7. Tijekom izravne objave materijala može se omogućiti funkcija čavrljanja kako bi se Korisnicima omogućilo postavljanje pitanja. Osobe koje sudjeluju u čavrljanju drugi Korisnici identificiraju s pomoću imena, mjesta/grada i zemlje. Pitanja koja postave Korisnici moderiraju se kako ona ne bi nepovoljno utjecala na objavu Materijala. Pitanja Korisnika ne smiju kršiti primjenjive zakone, Pravilnik ili načela života zajednice ili dobre prakse. U suprotnom se odbijaju i neće biti objavljena. Korisnici objavljuju i prenose izjave i pitanja u vlastito ime, za vlastiti račun i na vlastitu odgovornost.
 8. Društvo Janssen Polska nije pružatelj internetske usluge. Za korištenje Mrežne usluge potrebno je posjedovati uređaj s pristupom internetu. Funkcije koje se omogućuju putem Mrežne usluge mogu se koristiti u punoj mjeri pod uvjetom da Korisnikov uređaj zadovoljava primjenjive tehničke zahtjeve definirane u točki VIII. Pravilnika. Korisnici Mrežne usluge isključivo su odgovorni za osiguravanje tehničke kompatibilnosti između njihovih računalnih sustava i mrežne usluge.
 9. Društvo Janssen Polska zadržava pravo na obustavljanje, povlačenje ili mijenjanje funkcionalnosti Mrežne usluge iz pravnih ili tehničkih razloga, uključujući:
  1. razmatranja privatnosti i zaštite podataka ili druga pravna razmatranja povezana sa sadržajem ili načinom rada Mrežne usluge; ili
  2. tehničke poteškoće u radu Mrežne usluge ili interneta. Jednako tako, društvo Janssen Polska nije odgovorno za nedostupnost Mrežne usluge zbog razloga izvan njegove kontrole i zbog nepredviđenih okolnosti
 10. Društvo Janssen Polska zadržava pravo obustaviti ili prekinuti aktivnost Mrežne usluge u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga. U tom se slučaju registrirani korisnik obavještava opširnom obavijesti.

III. Registracija u Mrežnoj usluzi

 1. Mrežna usluga omogućuje se isključivo registriranim Korisnicima, a registracija u Mrežnoj usluzi dopušta se isključivo Korisnicima koji posjeduju liječničku licenciju i kojima je ovlaštenje za obavljanje njihovog posla na području država članica Europske unije dodijeljeno u skladu s lokalno primjenjivim propisima. Registracija u Mrežnoj usluzi također je uvjetovana potvrdom osviještenosti o odredbama ovog Pravilnika i njihovim prihvaćanjem kao i pristankom na to da pružatelj Materijala obradi osobne podatke, tj. ime, prezime, adresu e-pošte, broj profesionalne licencije te ime i adresu jedinice u kojoj Korisnik obavlja svoj posao, kako bi se omogućila registracija i pristup Mrežnoj usluzi.
 2. Prilikom registracije u Mrežnu uslugu Korisnik ispunjava registracijski obrazac pružanjem svojih istinitih, točnih i ažuriranih osobnih podataka, osobito svog imena, prezimena, adrese e-pošte, broja liječničke licencije kao i imena i adrese jedinice u kojoj Korisnik obavlja svoj posao.
 3. Korisnik je dužan kontinuirano ažurirati podatke koje je pružio tijekom registracije u slučaju njihove promjene. Društvo Janssen Polska nije odgovorno za posljedice ako Korisnik pruži netočne podatke ili ih ne ažurira.
 4. Korisnici se obvezuju strogo povjerljivo čuvati lozinke za prijavu u Mrežnu uslugu i preuzeti odgovornost za sve posljedice korištenja njihovih lozinki od treće osobe.
 5. Kada se pokaže da su podaci koje je Korisnik pružio pri registraciji obmanjujući, nepotpuni ili netočni, društvo Janssen Polska ovlašteno je ukloniti bilo koji račun koji sadržava obmanjujuće, nepotpune ili netočne podatke i otkazati registraciju. U tom slučaju Korisnik nema pravo ni na kakva potraživanja od društva Janssen Polska koja proizlaze iz prethodno spomenutog uklanjanja računa Korisnika ili otkazivanja registracije.
 6. Ako se pokaže da su podaci računa Korisnika (prijava i lozinka) nezakonito korišteni od trećih osoba, Korisnik je dužan odmah promijeniti lozinku računa i o tome obavijestiti Pružatelja putem elektroničke pošte.
 7. Društvo Janssen Polska može tražiti od Korisnika da promijene lozinke za pristup Mrežnoj usluzi iz sigurnosnih razloga ili iz drugih materijalno-organizacijskih ili tehničkih razloga.
 8. Korisnik ovlašćuje društvo Janssen Polska za korištenje svih mjera koje smatra potrebnima za provjeru identiteta Korisnika i liječničke licencije.
 9. Neprihvatljivo je korištenje Mrežne usluge putem računa drugih Korisnika ili dopuštanje upotrebe vlastitog računa trećim osobama.

IV. Pravila privatnosti unutar Mrežne usluge

 1. Pravilima privatnosti moguće je pristupiti putem poveznice Pravila privatnosti.

V. Uvjeti korištenja Mrežne usluge i eliminacija zlouporabe

 1. Mrežnu uslugu koriste Korisnici u svrhe navedene prethodno u odjeljku 1. To znači da Korisnici ne smiju koristiti Mrežnu uslugu ni u koje druge svrhe.
 2. Korisnici ne smiju postupati neovlašteno prilikom korištenja Mrežne usluge. Također, korisnicima nije dopušteno poduzimati nikakve mjere čija će posljedica vjerojatno biti prekid ili interferencija s radom Mrežne usluge.
 3. Društvo Janssen Polska zadržava pravo obustaviti ili uskratiti bilo kojem Korisniku pristup Mrežnoj usluzi ili njezinom dijelu ako ponašanje Korisnika krši Pravilnik, primjenjive zakone, načela života zajednice ili dobre prakse. Nijedna se osoba kojoj je pristup Mrežnoj usluzi obustavljen ili uskraćen ne može ponovno registrirati ili koristiti Mrežnu uslugu bez prethodne suglasnosti društva Janssen Polska.

VI. Odgovornost društva Janssen Polska

 1. Društvo Janssen Polska odgovorno je za ispravan rad svih funkcionalnosti Mrežne usluge.
 2. Činjenica da je bilo koja Mrežna usluga u vlasništvu trećih osoba povezana s Mrežnom uslugom putem poveznice ne ukazuje na to da je društvo Janssen Polska dalo suglasnost ili preuzelo odgovornost za rad tih usluga ili njihov sadržaj.
 3. Kad god treća osoba koristi račun Korisnika, Korisnik je isključivo odgovoran za radnje te osobe bez obzira na to jesu li on ili ona ovlašteni ili nisu za pristup računu. U tom pogledu Korisnik se obvezuje nadoknaditi društvu Janssen Polska za bilo koje gubitke koji proizlaze iz pristupa treće strane računu Korisnika i obeštetiti društvo Janssen Polska protiv takvih slučajeva.
 4. Društvo Janssen Polska nije odgovorno ni za kakve nedostatke u ispunjavanju obveza Pružatelja koje proizlaze iz ovog Pravilnika, a koji su uzrokovani okolnostima nastalim bez krivnje Pružatelja.
 5. Pružatelj nije odgovoran ni za kakve gubitke ili štetu koju je pretrpio Korisnik kao rezultat djelovanja više sile, nestanka struje, radnog spora, djelovanja primjenjivih zakona, nemara ili nedjelovanja državnih tijela, prekida telekomunikacijskih usluga ili bilo kakvih zastoja ili prekida koje su uzrokovale treće osobe. U takvim slučajevima društvo Janssen Polska zadržava pravo otkazati ili obustaviti rad Mrežne usluge bez preuzimanja bilo kakve odgovornosti.
 6. Društvo Janssen Polska nije odgovorno ni za kakve kvarove hardvera Korisnika ili softvera koji Korisnik koristi, bez obzira na njegovu lokaciju i mjesto korištenja, i koji će vjerojatno onemogućiti pristup Mrežnoj usluzi ili spriječiti Korisnika da kontaktira Mrežnu uslugu.

VII. Intelektualno vlasništvo

 1. Sva autorska prava, zaštitni znakovi i druga prava privatnog vlasništva koji se odnose na Mrežnu uslugu ili se koriste u njoj predstavljaju isključivo vlasništvo društva Janssen Polska. Zabranjeno je kopiranje, širenje, predstavljanje široj javnosti ili razvijanje bilo kakvih derivatnih djela na temelju Mrežne usluge ili bilo kakvih drugih materijala dobivenih putem Mrežne usluge bez prethodne pisane suglasnosti društva Janssen Polska.
 2. Zabranjena je uporaba bilo kakvih prava intelektualnog vlasništva koja pripadaju društvu Janssen Polska u svrhe osim onih koje su strogo povezane s korištenjem Mrežne usluge na način naveden u ovim odredbama.

VIII. Postupak za rješavanje reklamacija

 1. Sve reklamacije koje se odnose na Mrežnu uslugu mogu se uložiti u svim formatima, uključujući, bez ograničenja, na adresu elektroničke pošte polska@janssen.tv.
 2. Uobičajena reklamacija sadrži minimalno ime, prezime i prijavu podnositelja reklamacije kao i detaljan opis i uzrok reklamacije.
 3. Reklamacije se obrađuju odmah nakon primitka prema redoslijedu podnošenja.
 4. Podnositelj će biti obaviješten o rezultatu postupka reklamacije na isti način na koji je reklamacija uložena ili poštom na adresu navedenu u reklamaciji.

IX. Tehnički zahtjevi

 1. Ispravno korištenje Mrežne usluge može ovisiti o zadovoljavanju sljedećih minimalnih tehničkih uvjeta ICT sustava Korisnika:
  1. priključak osobnog računala/prijenosnog računala/pametnog telefona Korisnika na internet putem ISDN veze od 1,5 Mb/s, kao minimum;
  2. korištenje najnovije inačice jednog od sljedećih preglednika: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox ili Safari, zajedno s omogućenom podrškom za trenutno proširenje Adobe Flash Playera; i
  3. korištenje osobnog računala s x86-kompatibilnim procesorom minimalne snage 2,33 GHz ili Intel® Atom™ s procesorom od 1,6 GHz ili snažnijim procesorom za netbook računala, s 1 GB RAM memorije i zvučnom karticom s pravilno spojenim zvučnicima.Ispravno korištenje Mrežne usluge može ovisiti o zadovoljavanju sljedećih minimalnih tehničkih uvjeta ICT sustava Korisnika:

X. Završne odredbe

 1. Društvo Janssen Polska zadržava pravo dodijeliti, djelomično ili u cijelosti, prava i obveze Pružatelja koje proizlaze iz Pravilnika i rada Mrežne usluge trećim osobama. Nijedan Korisnik Mrežne usluge ne smije, bez pisane suglasnosti društva Janssen Polska, dodijeliti ili odreći se svojih prava i obveza koje proizlaze iz Pravilnika i korištenja Mrežne usluge.
 2. Ako se pokaže da je bilo koja odredba ovog Pravilnika nevažeća ili se ne može primijeniti na način kako je predviđeno zakonom, to neće utjecati na valjanost ili provedivost preostalih odredbi Pravilnika.
 3. Društvo Janssen Polska može obustaviti ili zatvoriti račun Korisnika i odbiti daljnje pružanje Usluga ako Korisnik krši uvjete ovog Pravilnika ili ako društvo Janssen Polska opravdano vjeruje da će radnje Korisnika vjerojatno dovesti do pravne odgovornosti od strane Korisnika ili bilo kojih trećih strana.