hu
hu
Ország
hu
Nyelv
hu

 

A JANSSENS TV
online szolgáltatására vonatkozó
szabályzat

 

I. Meghatározások:

Anyag – bármilyen egyedi anyag, beleértve az audiovizuális anyagokat, amit ingyenesen bocsátanak rendelkezésre az Online Szolgáltatáson keresztül oly módon, hogy ahhoz bármely Felhasználó hozzáférhet a választása szerinti helyen, meghatározott időben.

Online Szolgáltatás – a www.janssen.tv oldalon üzemelő online platform, ahol a Szolgáltatások nyújtása történik.

Megtekintés – az Anyagnak számítógépes szoftverrel történő reprodukálása a Felhasználó által az Online Szolgáltatás honlapján keresztül történő valós idejű webes közvetítés útján.

Szolgáltatások – az Online Szolgáltatás révén elektronikus úton végzett szolgáltatások, különösen az Anyaghoz való hozzáférés biztosítása mint szolgáltatás.

Felhasználó – bármely személy, aki az Anyagot használja.

II. Általános rendelkezések

 1. A jelen szabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) az Anyag vagy a Megtekintés Online Szolgáltatásban, adott szolgáltatók általi végrehajtásának elveit tartalmazza. A Felhasználók az Online Szolgáltatás használata során kötelesek betartani a hatályos jogszabályokat, megfelelni a társadalmi és viselkedési szokásoknak, valamint betartani a jelen Szabályzat előírásait.
 2. Az Online Szolgáltatást birtokló jogi személy a Janssen-Cilag Sp. z o.o. nevű korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye Varsóban: ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, és amit Varsó főváros Kerületi Bírósága (Országos Bírósági Nyilvántartás 13. Kereskedelmi Osztálya) KRS 0000143626 számon jegyzett be az Országos Bírósági Nyilvántartás Vállalkozói Nyilvántartásába; adószáma: 5222665719; üzleti statisztikai száma: 015296339; e-mail címe: polska@janssen.tv (a továbbiakban: „Janssen Polska”).
 3. A jelen Szabályzat felel meg az elektronikus szolgáltatások végzéséről szóló 2002. július 18-i törvény 8. cikkében hivatkozott szabályzatnak (Jogi Közlöny 144. szám, 1204. tétel; módosításokkal).
 4. A Janssen Polska – az Online Szolgáltatáson keresztül – lehetővé teszi a Johnson & Johnson tőkecsoport más jogi személyeinek Anyagok megosztását Felhasználókkal az Online Szolgáltatáson keresztül.
 5. Az Online Szolgáltatás Felhasználói bármikor hozzáférhetnek a jelen Szabályzathoz és kinyomtathatják az oldal alján található hivatkozásról, amely az Online Szolgáltatás minden oldalán elérhető.
 6. Az Online Szolgáltatásban található anyagokat az Európában élő Felhasználóknak szánjuk.
 7. Az Anyag élő közlése során csevegés funkció állhat rendelkezésre, ami lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kérdéseket tegyenek fel. A csevegésben részt vevő személyt a többi Felhasználó a keresztneve, a városa/települése és az országa alapján azonosítja. A Felhasználók által feltett kérdéseket szerkesztik, hogy ne befolyásolják hátrányosan az Anyag közzétételét. A Felhasználók kérdései nem sérthetik az alkalmazandó törvényeket, a Szabályzatot és a közösségi élet elveit vagy a helyes gyakorlatot. Ellenkező esetben közlés nélkül visszautasítjuk őket. A Felhasználók a saját nevükben, a saját részükre és a saját kockázatukra teszik közzé és terjesztik a nyilatkozataikat és kérdéseiket.
 8. A Janssen Polska nem internetszolgáltató. Az Online Szolgáltatás használatához internet-hozzáféréssel rendelkező eszközre van szükség. Az Online Szolgáltatás révén elérhető funkciók teljes mértékben igénybe vehetők, feltéve, hogy a Felhasználó eszköze megfelel a Szabályzat VIII. pontjában meghatározott irányadó műszaki követelményeknek. Az Online Szolgáltatás Felhasználói kizárólagosan felelősek a saját számítógépes rendszerük és az Online Szolgáltatás közötti műszaki kompatibilitás biztosításáért.
 9. A Janssen Polska fenntartja a jogot az Online Szolgáltatás jogi vagy műszaki okok miatti felfüggesztésére, szüneteltetésére vagy megváltoztatására, beleértve:
  1. magánélet védelmét érintő és adatvédelmi megfontolások, vagy az Online Szolgáltatás tartalmával vagy módjával összefüggő egyéb jogi szempontok miatt; vagy
  2. az Online Szolgáltatás vagy az internet működését érintő műszaki nehézségek esetén. A Janssen Polska nem felel azért, ha az Online Szolgáltatás az ellenőrzési körén kívüli okból vagy előre nem látható körülmények miatt elérhetetlen.
 10. A Janssen Polska fenntartja a jogot arra, hogy bármikor és bármely okból felfüggessze vagy beszüntesse a Szolgáltatások működését. Erről a regisztrált Felhasználókat megfelelően értesítjük.

III. Regisztráció az Online Szolgáltatásra

 1. Az Online Szolgáltatás kizárólag regisztrált Felhasználók számára érhető el, és az Online Szolgáltatásra kizárólag olyan Felhasználók jogosultak regisztrálni, akik rendelkeznek orvosi engedéllyel és a szakmájuknak az Európai Unió tagállamának területén való végzésére vonatkozó, az alkalmazandó helyi szabályoknak megfelelően kiadott jogosultsággal. Az Online Szolgáltatásra való regisztrációnak feltétele továbbá a jelen Szabályzat rendelkezései tudomásulvételének elismerése és elfogadása, továbbá a hozzájárulás ahhoz, hogy az Anyag szolgáltatója személyes adatokat (azaz: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szakmai engedély száma, továbbá annak az egységnek a neve és címe, ahol a Felhasználó a szakmáját gyakorolja) kezeljen, ami lehetővé teszi az Online Szolgáltatásra történő regisztrációt és az ahhoz való hozzáférés megadását.
 2. Az Online Szolgáltatásra történő regisztráció során a Felhasználónak a valós, pontos és naprakész személyes adatai (különösen a vezetéknév és keresztnév, az e-mail cím, az orvosi engedély száma, valamint annak az egységnek a neve és címe, ahol a Felhasználó a szakmáját gyakorolja) megadásával ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot.
 3. Változás esetén a Felhasználó köteles folyamatosan frissíteni a regisztráció során megadott adatait. A Janssen Polska nem felel annak következményeiért, ha a Felhasználó valótlan adatokat ad meg vagy nem frissíti az adatait.
 4. A Felhasználók vállalják, hogy szigorúan bizalmasan kezelik az Online Szolgáltatáshoz használt bejelentkezési jelszavukat, és felelősek a jelszavuk harmadik személy általi használatának következményeiért.
 5. Ha a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok félrevezetőnek, hiányosnak vagy pontatlannak bizonyulnak, a Janssen Polska jogosult eltávolítani az olyan ügyfél profilját, akinek az adatai ilyen félrevezető, hiányos vagy pontatlan adatokat tartalmaznak, és törölni a regisztrációt. Ebben az esetben a Felhasználó nem érvényesíthet semmilyen igényt a Janssen Polskával szemben amiatt, hogy a fentiek szerint eltávolították a Felhasználói profilját és törölték a regisztrációját.
 6. Ha megállapítják, hogy a Felhasználó profiladatait (bejelentkezési név és jelszó) harmadik személy jogellenesen használta, a Felhasználó köteles a profilja jelszavát haladéktalanul megváltoztatni, és erről a Szolgáltatót elektronikus levélben értesíteni.
 7. Biztonsági okokból vagy más lényeges szervezési vagy műszaki szempontok miatt a Janssen Polska kérheti a Felhasználót, hogy változtassa meg az Online Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez használt jelszavát.
 8. A Felhasználó köteles felhatalmazni a Janssen Polskát arra, hogy minden szükségesnek tartott eszközt igénybe vegyen a Felhasználó személyazonosságának és orvosi engedélyének ellenőrzéséhez.
 9. Elfogadhatatlan az Online Szolgáltatás más Felhasználó profilján keresztül történő használata vagy az, ha a saját profil használatát harmadik személy számára teszik lehetővé.

IV. Adatvédelmi szabályzat az Online Szolgáltatásban

 1. Az adatvédelmi szabályzat elérhető az Adatvédelmi szabályzat hivatkozásán.

V. Az Online Szolgáltatás használati feltételei és a visszaélés megakadályozása

 1. A Felhasználók az Online Szolgáltatást a fenti 1. pontban meghatározott célokra használhatják. Ez azt jelenti, hogy a Felhasználók semmilyen más célra sem használhatják az Online Szolgáltatást.
 2. A Felhasználók nem járhatnak el csalárd módon az Online Szolgáltatás használata során. Emellett a Felhasználók nem tehetnek olyan intézkedéseket, amelyek valószínűleg az Online Szolgáltatás működésének megszakadását vagy megzavarását eredményezhetik.
 3. A Janssen Polska fenntartja a jogot arra, hogy felfüggessze bármely Felhasználót vagy megtagadja az Online Szolgáltatáshoz vagy annak egy részéhez való hozzáférését, ha a Felhasználó magatartása sérti a Szabályzatot, az alkalmazandó jogot, a közösségi élet elveit vagy a helyes gyakorlatot. Az a személy, akinek az Online Szolgáltatáshoz való hozzáférését felfüggesztették vagy megtagadták, csak a Janssen Polska előzetes hozzájárulásával regisztrálhat újra vagy használhatja az Online Szolgáltatást.

VI. A Janssen Polska felelőssége

 1. A Janssen Polska felelős az Online Szolgáltatás valamennyi funkciójának megfelelő működéséért.
 2. Az a tény, hogy bármely harmadik személy tulajdonában levő online szolgáltatás hivatkozáson keresztül kapcsolódik az Online Szolgáltatáshoz, nem jelenti azt, hogy a Janssen Polska jóváhagyta az ilyen szolgáltatás működését vagy tartalmát, vagy hogy azért felelősséget vállalt.
 3. Ha bármilyen harmadik személy használja a Felhasználó profilját, a Felhasználó kizárólagosan felel az ilyen személy tevékenységéért, függetlenül attól, hogy jogosult volt-e vagy sem a profil használatára. Ebben a tekintetben a Felhasználó vállalja, hogy megtéríti a Janssen Polska bármilyen veszteségét, ami abból ered, hogy a harmadik személy a Felhasználó profilját használja, és kártalanítja a Janssen Polskát az ilyen esetekkel szemben.
 4. A Janssen Polska nem felelős a jelen Szabályzatból eredő kötelezettségei teljesítésének bármilyen hiányosságáért, amit a Szolgáltatónak fel nem róható körülmények idéztek elő.
 5. A Szolgáltató nem felel semmilyen veszteségért vagy kárért, amit a Felhasználó vis maior, áramkimaradás, munkaügyi vita, az irányadó jog alkalmazása, a nemzeti hatóságok mulasztása vagy intézkedésének elmaradása, a hírközlési rendszerek összeomlása vagy harmadik személyek által okozott bármilyen késedelem vagy leállás miatt szenvedett el. Ilyen esetben a Janssen Polska fenntartja a jogot, hogy beszüntesse vagy felfüggessze az Online Szolgáltatás üzemeltetését anélkül, hogy bármilyen felelőssége keletkezne.
 6. A Janssen Polska nem felel a Felhasználó hardverének vagy a Felhasználó által használt szoftver meghibásodásáért (függetlenül attól, hogy az hol helyezkedik el vagy hol kezelik), ami megakadályozhatja az Online Szolgáltatáshoz való hozzáférést vagy azt, hogy a Felhasználó kapcsolatba lépjen az Online Szolgáltatással.

VII. Szellemi tulajdon

 1. Minden, az Online Szolgáltatásra vonatkozó vagy abban használt szerzői jog, védjegy és egyéb szellemi tulajdon a Janssen Polska kizárólagos tulajdonát képezi. A Janssen Polska előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos az Online Szolgáltatás vagy bármilyen, az Online Szolgáltatáson keresztül szerzett más anyag másolása, terjesztése, a nyilvánosság részére történő bemutatása vagy az azon alapuló bármilyen származékos mű kidolgozása.
 2. Tilos a Janssen Polskát illető bármilyen szellemi tulajdonjog gyakorlása az Online Szolgáltatás használatához az itt meghatározott módon szigorúan kapcsolódó céltól eltérő bármilyen más célra.

VIII. Panaszkezelési eljárás

 1. Az Online Szolgáltatást érintő panasz bármilyen formában benyújtható, ideértve többek között a polska@janssen.tv elektronikus levelezési címre történő benyújtást.
 2. A panasznak tartalmaznia kell legalább a panaszos vezetéknevét és keresztnevét, továbbá a bejelentkezési nevét, valamint a panasz tárgyának részletes leírását.
 3. A panaszokat a beérkezésük sorrendjében a kézhezvételt követően azonnal feldolgozzuk.
 4. A panaszkezelési eljárás eredményéről a panaszost a panasz benyújtásával azonos módon, vagy a panaszban megadott címre küldött levélben értesítjük.

IX. Műszaki követelmények

 1. Az Online Szolgáltatás megfelelő használatához a Felhasználó infokommunikációs rendszerének meg kell felelnie az alábbi minimális műszaki követelményeknek:
  1. a Felhasználó személyi számítógépe/táblagépe/okostelefonja legalább ISDN 1,5 Mb/s kapcsolattal csatlakozik az internetre;
  2. az alábbi böngészők valamelyike legfrissebb verziójának használata: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox vagy Safari, engedélyezett Adobe Flash Player aktuális kiterjesztéstámogatással; és
  3. személyi számítógép legalább 2.33 GHz osztályú x86-kompatibilis vagy Intel® Atom™ 1.6 GHz CPU-val vagy netbook esetén erősebb CPU-val, 1GB RAM, továbbá hangkártya megfelelően csatlakoztatott hangszórókkal.

X. Záró rendelkezések

 1. A Janssen Polska fenntartja a jogot arra, hogy részben vagy egészben harmadik személyekre ruházza át a Szolgáltató jelen Szabályzatból vagy az Online Szolgáltatásból eredő jogait és kötelezettségeit. Az Online Szolgáltatás Felhasználója a Janssen Polska írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át a jelen Szabályzatból vagy az Online Szolgáltatás használatából eredő jogait és kötelezettségeit, és nem mondhat le azokról.
 2. Ha a jelen Szabályzat bármely rendelkezése a törvény erejénél fogva érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, ez nem érinti a jelen Szabályzat többi rendelkezésének érvényességét vagy végrehajthatóságát.
 3. A Janssen Polska felfüggesztheti vagy lezárhatja a Felhasználó profilját, és megtagadhatja a Szolgáltatás további nyújtását, ha a Felhasználó megszegi a jelen Szabályzat feltételeit vagy ha a Janssen Polska indokoltan úgy véli, hogy a Felhasználó magatartása valószínűleg a Felhasználó vagy bármilyen harmadik személy jogi felelősségét eredményezi.