pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
dr hab. n. med. Sebastian Grosicki
Sebastian Grosicki Polska
  • Zakład Profilaktyki Chorób Nowotworowych Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

dr hab. n. med. Sebastian Grosicki

Urodził się 30 września 1971 roku. W latach 1990 – 1996 studiował na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie: Śląski Uniwersytet Medyczny) w Katowicach. W latach 1996-2008 pracował jako asystent w Klinice Hematologii i Transplantacji Szpiku Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od 2009 roku kieruje Oddziałem Hematologicznym w SPZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. Od 01.10.2014 zatrudniony w Katedrze i Zakładzie Podstawowych Nauk Medycznych Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 01.02.2015r. kieruje Zakładem Profilaktyki Chorób Nowotworowych Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Jest aktywnym członkiem Polskiej Grupy Ds. Leczenia Białaczki u Dorosłych (PALG), Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów (PTHiT), Towarzystwa Internistów Polskich (TIP), Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (PTL) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH). W roku 2003 uzyskał specjalizację II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, a w kwietniu 2007 roku uzyskał specjalizację w zakresie hematologii. Do chwili obecnej dorobek naukowy obejmuje łącznie 39 prac pełnotekstowych o łącznej punktacji IF publikacji (bez doniesień zjazdowych) około 200 oraz około 100 doniesień naukowych prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych.
Do głównych naukowych zainteresowań należy zaliczyć optymalizację sposobu postępowania terapeutycznego oraz czynniki prognostyczne w ostrej białaczce szpikowej oraz optymalizację sposobu postępowania terapeutycznego w szpiczaku plazmocytowym, przewlekłej białaczce limfocytowej oraz chłoniakach nieziarniczych.

Przeprowadzone wykłady