pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak
Wiesław Jędrzejczak Polska
  • Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Wiesław Jędrzejczak

Profesor Wiesław Wiktor Jędrzejczak został urodzony w Gdyni w 1947 roku i ukończył tamże II Liceum Ogólnokształcące. Tytuł lekarza z wyróżnieniem i Nagrodą Ministra Obrony Narodowej uzyskał w 1971 roku na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Następnie pracował w Klinicznym Oddziale Izotopowym Zakładu Medycyny Nuklearnej Centrum Kształcenia Podyplomowego tej Uczelni w Warszawie (szpital na Szaserów), uzyskując stopień doktora nauk medycznych w 1974 roku, a stopień doktora habilitowanego medycyny w 1978 roku. W latach 1975-6 odbył roczny staż podoktorski w Narodowym Centrum Medycznym Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Bethesda pod Waszyngtonem jako stypendysta Narodowej Rady Nauki Stanów Zjednoczonych. Tytuł profesora nauk medycznych otrzymał w 1990 roku. Pierwotnie pracował wyłącznie jako klinicysta wdrażając w Polsce chemioterapię nowotworów (między innymi pierwsza oryginalna polska praca z tej dziedziny w piśmiennictwie międzynarodowym opublikowana w 1976 roku) i metody monitorowania chorych z uszkodzonym układem krwiotwórczym. Następnie rozszerzył swoje zainteresowania na hematologię doświadczalną (badania na genetycznie zmutowanych myszach) m. in. odkrywając regulacyjną rolę limfocytów T w hematopoezie oraz pierwszą chorobę braku cytokiny krwiotwórczej. Określił także częstość występowania krwiotwórczych komórek macierzystych w prawidłowym szpiku. W kontynuacji działalności klinicznej wraz z utworzonym przez siebie zespołem wdrożył w Polsce przeszczepianie szpiku wykonując 28.11.1984 roku pierwsze udane przeszczepienie alogenicznego szpiku, a 15.05.1985 roku pierwsze udane przeszczepienie autologicznego szpiku. W 1993 roku otrzymał Nagrodę na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk medycznych i przyrodniczych. W 1998 roku zakończył w stopniu pułkownika zawodową służbę wojskową i objął stanowisko Kierownika Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Akademii (obecnie Uniwersytetu) Medycznej w Warszawie, które zajmuje nadal. W latach 1996-2004 był Prezesem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, a w latach 2002-2014 konsultantem krajowym w dziedzinie hematologii.
Posiada specjalizacje z chorób wewnętrznych, hematologii, onkologii klinicznej i transplantologii klinicznej. Był opiekunem 7 habilitacji (Z. Pojda, C. Szczylik, MZ Ratajczak, G. Krzymański, A. Nowicki, A. Deptała, G. Basak) oraz promotorem 19 doktorów. Łącznie opublikował 130 prac jako Wiktor-Jedrzejczak W oraz ponad 200 prac jako Jedrzejczak WW, w tym wiele prac w czasopismach o najwyższym impact factor.

Przeprowadzone wykłady