pl
pl
Państwo
pl
Język
pl
prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
Dariusz Wołowiec Polska
  • Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

prof. dr hab. Dariusz Wołowiec

Prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej (obecnie Uniwersytetu Medycznego) we Wrocławiu. Studia ukończył w roku 1983, w roku 1989 uzyskał stopień naukowy doktora, w roku 1997 stopień naukowy doktora habilitowanego, a w roku 2005 tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Od ukończenia studiów pracuje jako nauczyciel akademicki w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, obecnie na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1985-87 oraz 1992-95 odbył staże naukowe w ośrodkach hematologicznych Nantes i Lyonu (Francja), zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora Uniwersytetu Lyon-1. Odbywał też studia w zakresie statystyki oraz metodyki badań klinicznych i epidemiologicznych, zakończonych uzyskaniem w roku 1995 dyplomu Maîtrise de Sciences Biologiques et Médicales wydanego przez Wydział Lekarski Paris-Sud Uniwersytetu Paris XI. Od roku 2000 współpracuje z Uniwersytetem Lille-2 (Francja), wygłaszając tam corocznie wykłady dla studentów Wydziału Stomatologii. W latach 2003-2004 był dyrektorem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu. Od roku 2004 jest przewodniczącym Rady Społecznej Dolnośląskiego Centrum Transplantacji Komórkowych z Krajowym Bankiem Dawców Szpiku we Wrocławiu, a od roku 2011 przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. W latach 2014-16 był konsultantem krajowym w dziedzinie hematologii. Jest autorem lub współautorem licznych artykułów w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym i doniesień na kongresach krajowych i międzynarodowych poświęconych różnym aspektom hematologii klinicznej oraz doświadczalnej, szczególnie patologii nowotworowej układu chłonnego. Jest też redaktorem naukowym jednego podręcznika, autorem kilku rozdziałów w wydawnictwach książkowych oraz promotorem sześciu ukończonych przewodów doktorskich. Był wielokrotnie recenzentem prac zgłoszonych do publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także recenzentem w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o uzyskanie tytułu naukowego.

Przeprowadzone wykłady