pl
pl
Państwo
pl
Język
pl

Regulamin
świadczenia usług w ramach serwisu internetowego
JANSSEN TV

I. Definicje:

Materiał – pojedynczy materiał, w tym audiowizualny udostępniany nieodpłatnie w ramach Serwisu w taki sposób, aby każdy Użytkownik mógł uzyskać do niego dostęp w miejscu przez siebie wybranym, w określonym czasie.

Serwis – internetowa platforma funkcjonująca pod adresem: www.janssen.tv w ramach której świadczone są Usługi.

Projekcja – odtworzenie Materiału przy pomocy wskazanego programu komputerowego przeznaczonego do tego celu, w wyniku transmisji w technologii przesyłu strumieniowego, realizowana przez Użytkownika na stronach Serwisu.

Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w szczególności usługi polegające na umożliwianiu dostępu do Materiału.

Użytkownik – każda osoba korzystająca z Materiału.

II. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady realizowania przez poszczególnych dostawców Materiałów lub Projekcji za pośrednictwem Serwisu.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Podmiotem, który jest właścicielem Serwisu jest Janssen-Cilag spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000143626, posiadająca nr NIP: 5222665719, REGON: 015296339 oraz adres poczty elektronicznej polska@janssen.tv (dalej: “Janssen Polska”).
 3. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 4. Janssen Polska za pośrednictwem Serwisu umożliwia innym spółkom z grupy kapitałowej Johnson&Johnson udostępnianie Materiałów Użytkownikom za pośrednictwem Serwisu.
 5. Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w dole strony, dostępnego z każdej strony Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
 6. Materiały znajdujące się na stronie przeznaczone są dla Użytkowników z terenu Europy.
 7. Podczas publikacji Materiału na żywo może być dostępna funkcjonalność czatu, która polegała będzie na zadawaniu pytań przez Użytkowników. Osoba biorąca udział w czacie będzie widoczna dla innych Użytkowników poprzez wskazanie imienia, miejscowości i kraju. Pytania zadawane przez Użytkowników będą moderowane tak aby nie wpływać negatywnie na publikację Materiału. Treści pytań Użytkowników nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa, Regulaminem lub naruszać zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, w innym zaś wypadku zostaną odrzucone i nie będą podlegać publikacji. Użytkownik zamieszcza i rozpowszechnia swoje wypowiedzi i pytania w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność.
 8. Janssen Polska nie jest dostawcą usługi Internetu. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu. Udostępniane w Serwisie funkcjonalności będą mogły zostać wykorzystane w pełni pod warunkiem, że komputer Użytkownika spełnia odpowiednie wymogi techniczne określone w pkt VIII Regulaminu. Użytkownik Serwisu jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy swoim systemem komputerowym a Serwisem.
 9. Janssen Polska zastrzega sobie prawo do zawieszenia, wycofania lub modyfikacji funkcjonalności Serwisu ze względów natury prawnej lub technicznej, w tym:
  1. względów ochrony prywatności, danych, lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu;
  2. trudności technicznych związanych z działalnością Serwisu lub Internetu. Janssen Polska nie ponosi ponadto odpowiedzialności za niedostępność Serwisu z przyczyn od niego niezależnych oraz z powodu nieprzewidzianych okoliczności.
 10. Janssen Polska zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia działania Serwisu w dowolnym momencie, z dowolnych przyczyn. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

 

III. Rejestracja w Serwisie

 1. Serwis jest udostępniany wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom, przy czym zarejestrować się w Serwisie mogą wyłącznie Użytkownicy posiadający prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium państw Unii Europejskiej udzielone zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami. Warunkiem rejestracji w Serwisie jest również zapoznanie się z treścią oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, a także udzielenie zgody na przetwarzanie przez dostawcę Materiału danych osobowych tj. imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru wykonywania zawodu, oraz nazwy i adresu jednostki, w której wykonuje zawód, - w celu umożliwienia rejestracji oraz udostępniania Serwisu.
 2. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, podając prawdziwe, dokładne i aktualne dane, w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer prawa wykonywania zawodu lekarza oraz nazwę i adresu jednostki, w której wykonuje zawód lekarza.
 3. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco dokonywać aktualizacji podanych podczas rejestracji danych w przypadku ich zmiany. Janssen Polska nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Użytkowników nieprawdziwych danych lub braku ich aktualizacji.
 4. Użytkownik zobowiązuje się zachować swoje hasło do logowanie w Serwisie w ścisłej tajemnicy oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje użycia swojego hasła przez osoby trzecie.
 5. W przypadku, gdy podane przez Użytkownika podczas rejestracji dane wprowadzają w błąd, są niekompletne, lub nieścisłe Janssen Polska upoważniony jest do usunięcia zawierającego takie informacje konta i anulowania rejestracji. W takim wypadku Użytkownikowi nie przysługują wobec Janssen Polska jakiekolwiek roszczenia wynikające z ww. usunięcia konta i anulowania rejestracji.
 6. W przypadku stwierdzenia, że dane jego konta (login, hasło) są bezprawnie wykorzystywane przez osoby trzecie, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zmienić hasło do konta oraz poinformować o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej Janssen Polska.
 7. Ze względów bezpieczeństwa lub innych istotnych względów organizacyjnych lub technicznych Janssen Polska może żądać od Użytkowników zmiany hasła wykorzystywanego dla uzyskania dostępu do Serwisu.
 8. Użytkownik upoważnia Janssen Polska do wykorzystania wszelkich środków uznanych za konieczne do zweryfikowania jego tożsamości i posiadanego prawa wykonywania zawodu lekarza.
 9. Niedopuszczalne jest korzystanie z Serwisu z kont innych Użytkowników lub odstępowanie swojego konta innym osobom.

 

IV. Polityka prywatności w Serwisie

 1. Treść polityki prywatności dostępna jest pod linkiem Polityka Prywatności.

 

V. Zasady korzystania z serwisu oraz eliminacja nadużyć

 1. Serwis powinien być używany przez Użytkowników dla celów, o których mowa w punkcie 1 powyżej. Oznacza to, że Użytkownicy nie mogą korzystać z Serwisu dla jakichkolwiek innych celów.
 2. Użytkownikom nie wolno posługiwać się nieuczciwymi metodami w korzystaniu z Serwisu. Ponadto, zabronione jest podejmowanie przez Użytkowników działań mogących wywrzeć skutek w postaci przerwania lub zaburzeń w funkcjonowaniu Serwisu.
 3. Janssen Polska zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub odmowy dostępu któregokolwiek z Użytkowników dostępu do Serwisu, lub jego części, jeżeli zachowanie Użytkownika stanowi naruszenie Regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów. Osoba, której zawieszenie lub odmowa dotyczy nie może dokonać powtórnej rejestracji lub korzystać z Serwisu bez uprzedniej zgody Janssen Polska.

 

VI. Odpowiedzialność Janssen Polska

 1. Janssen Polska odpowiada za prawidłowe działanie wszystkich funkcjonalności Serwisu.
 2. Z faktu, że serwisy internetowe należące do osób trzecich są łączone z Serwisem poprzez odesłanie internetowe (link), nie wynika, że Janssen Polska zezwala lub ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisów lub ich zawartość.
 3. W przypadku, gdy osoba trzecia korzysta z konta Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność za jej czyny bez względu na to, czy była ona upoważniona, by zyskać dostęp do konta ponosi Użytkownik i w tym zakresie zobowiązuje się on zrekompensować Janssen Polska ewentualne szkody wynikające w jakikolwiek sposób z wykorzystania dostępu do konta Użytkownika przez osobę trzecią, a także zabezpieczyć Janssen Polska przed takimi przypadkami.
 4. Janssen Polska nie odpowiada za jakiekolwiek uchybienia w wykonywaniu jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu spowodowane okolicznościami przez niego niezawinionymi.
 5. Janssen Polska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody poniesione przez Użytkownika w wyniku: działania siły wyższej, przerwy w dostawie prądu, sporu pracowniczego, przepisów prawa, zaniedbania lub braku działania ze strony władz, awarii usług telekomunikacyjnych lub jakichkolwiek opóźnień bądź awarii spowodowanych przez osoby trzecie. W takich przypadkach Janssen Polska zastrzega sobie prawo do anulowania lub zawieszenia działania Serwisu bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.
 6. Janssen Polska nie ponosi odpowiedzialności za awarie sprzętu Użytkownika lub oprogramowania, z którego korzysta, bez względu na jego lokalizację i miejsce administracji, które mogą uniemożliwić dostęp do Serwisu, lub kontaktowanie się Użytkownika z Serwisem.

 

VII. Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej odnoszące się do Serwisu lub w nim wykorzystane stanowią przedmiot praw wyłącznych Janssen Polska. Nikt nie może kopiować, rozpowszechniać, prezentować publicznie lub sporządzać jakichkolwiek utworów zależnych na podstawie Serwisu lub jakichkolwiek innych materiałów uzyskanych z Serwisu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Janssen Polska.
 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej przysługujących Janssen Polska do celów innych niż te ściśle związane z korzystania z Serwisu w sposób określony niniejszym Regulaminem.

 

VIII. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu można zgłaszać w dowolnej formie, w tym m. in. na adres poczty elektronicznej polska@janssen.tv.
 2. Reklamacja powinna zawierać, co najmniej: imię, nazwisko i login składającego reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie po ich otrzymaniu, w kolejności daty wpływu.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, lub listownie na adres podany w reklamacji.

 

IX. Wymagania techniczne

 1. Prawidłowe korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. komputer/tablet/smartphone Użytkownika jest podłączony do sieci Internet przy pomocy łącza o minimalnej przepustowości ISDN 1,5 Mb/s.
  2. zastosowania najnowszej wersji jednej z przeglądarek (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari) wraz z włączoną obsługą aktualnego rozszerzenia Adobe Flash Player
  3. komputer z procesor klasy co najmniej 2.33GHz lub szybszy x86-kompatybilny lub Intel® Atom™ 1.6GHz lub szybszy dla netbook'ów, 1GB RAM, karta dźwiękowa wraz z poprawnie podłączonymi głośnikami

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Janssen Polska zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z Regulaminu i działania Serwisu na osobę trzecią. Użytkownik Serwisu nie może bez pisemnej zgody Janssen Polska cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z Regulaminu i korzystania z Serwisu.
 2. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Janssen Polska może zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika i odmówić dalszego świadczenia usług, jeżeli Użytkownik naruszy warunki niniejszego regulaminu lub jeżeli Janssen Polska poweźmie przekonanie, iż działania Użytkownika mogą spowodować powstanie odpowiedzialności prawnej Użytkownika lub osób trzecich.