ro
ro
Țara
ro
Limbă
ro

Reglementări
care guvernează furnizarea
serviciului online JANSSEN TV

 

I. Definiţii:

Material – înseamnă un singur material, inclusiv material audiovizual pus la dispoziţie, în mod gratuit, prin intermediul Serviciului online, astfel încât orice Utilizator este în măsură să aibă acces la acesta, într-o locaţie aleasă de el și la momentul specificat.

Serviciu online – înseamnă platforma online care funcţionează la adresa www.janssen.tv prin intermediul căreia sunt oferite Serviciile.

Vizionare – înseamnă reproducerea Materialului prin intermediul software-ului de calculator dedicat, prin intermediul unei transmisii difuzate prin internet, executată de Utilizator prin intermediul site-ului web al Serviciului online.

Servicii – înseamnă serviciile oferite prin mijloace electronice prin intermediul Serviciului online, în special serviciile care acordă acces la Material.

Utilizator – înseamnă orice persoană care utilizează Materialul.

II. Prevederi generale

 1. Prezentele reglementări (denumite în continuare „Reglementările”) stabilesc principiile de executare a Materialului sau de Vizionare de către anumiţi furnizori prin intermediul Serviciului online. Utilizatorii sunt obligaţi să utilizeze Serviciul online în conformitate cu legislaţia, cu standardele sociale și comportamentale aplicabile, precum și cu prevederile prezentelor reglementări.
 2. Entitatea care deţine Serviciul online este Janssen-Cilag Sp. z o.o., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Varșovia, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, înregistrată în Registrul antreprenorilor aparţinând Registrului Tribunalului Naţional ţinut de Tribunalul Districtual al capitalei Varșovia, Departamentul Comercial 13 al Registrului Tribunalului Naţional, cu nr. KRS 0000143626, având NIP [număr de identificare fiscală] 5222665719 și REGON [cod statistic al activităţii comerciale] 015296339 și adresa de e-mail polska@janssen.tv (denumită în continuare „Janssen Polska”).
 3. Prezentele Reglementări constituie reglementările menţionate la articolul 8 al Legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea serviciilor electronice (Jurnalul legilor nr. 144, articolul 1204, astfel cum a fost modificat).
 4. Janssen Polska permite – prin intermediul Serviciului online – celorlalte entităţi din cadrul grupului de capital Johnson & Johnson să partajeze Materialele cu Utilizatorii prin intermediul Serviciului online.
 5. Utilizatorii Serviciului online pot accesa și tipări aceste Reglementări în orice moment, utilizând un link afișat în partea de jos a paginii și care poate fi accesat de pe fiecare pagină a Serviciului online.
 6. Materialele incluse în Serviciul online sunt destinate Utilizatorilor din Europa.
 7. În timpul difuzării live a Materialului, poate fi pusă la dispoziţie o funcţionalitate de tip chat, pentru a permite Utilizatorilor să adreseze întrebări. Persoanele care participă la chat vor fi identificate de alţi Utilizatori pe baza prenumelui, a localităţii/orașului și a ţării. Întrebările adresate de Utilizatori vor fi moderate astfel încât să nu afecteze în mod nefavorabil difuzarea Materialului. Întrebările Utilizatorilor nu trebuie să încalce legile aplicabile, Reglementările și principiile vieţii comunităţii sau bunele practici. În caz contrar, acestea vor fi respinse fără a fi publicate. Utilizatorii vor publica și difuza afirmaţiile și întrebările în nume propriu, pe cont propriu și pe riscul lor.
 8. Janssen Polska nu este un furnizor de servicii de internet. Pentru utilizarea Serviciului online, este necesară deţinerea unui dispozitiv cu acces la internet. Funcţionalităţile puse la dispoziţie prin intermediul Serviciului online pot fi utilizate în totalitate cu condiţia ca dispozitivul Utilizatorului să îndeplinească cerinţele tehnice definite la punctul VIII din Reglementări. Utilizatorii Serviciului online sunt responsabili în mod exclusiv de asigurarea compatibilităţii tehnice între sistemul lor informatic și Serviciul online.
 9. Janssen Polska își rezervă dreptul de a suspenda, retrage sau modifica funcţionalităţile Serviciului online, din motive juridice sau tehnice, inclusiv:
  1. considerente privind confidenţialitatea și protecţia datelor sau alte considerente de natură juridică asociate conţinutului sau modului de funcţionare a Serviciului online; sau
  2. dificultăţi tehnice implicate în funcţionarea Serviciului online sau a celui de internet. Janssen Polska nu va fi răspunzătoare pentru indisponibilitatea Serviciului online din motive independente de voinţa sa ori din cauza unor circumstanţe neprevăzute.
 10. Janssen Polska își rezervă dreptul de a suspenda sau de a înceta activitatea Serviciului online în orice moment, din orice motiv. În astfel de cazuri, Utilizatorii înregistraţi vor fi înștiinţaţi cu privire la acest lucru printr-o notificare adecvată.

III. Înregistrarea în cadrul Serviciului online

 1. Serviciul online poate fi pus la dispoziţie exclusiv Utilizatorilor înregistraţi, iar în cadrul acestuia se permite înregistrarea doar a Utilizatorilor licenţiaţi în profesia de medic și care deţin autorizaţia de exercitare a profesiei pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, acordată cu respectarea reglementărilor aplicabile la nivel local. Înregistrarea în cadrul Serviciului online va fi condiţionată și de confirmarea luării la cunoștinţă a prevederilor prezentelor Reglementări și de acceptarea acestora, precum și de exprimarea acordului pentru prelucrarea de către furnizorul Materialului a datelor cu caracter personal, adică prenume, nume, adresă de e-mail, numărul atestatului profesional, precum și numele și adresa unităţii în care Utilizatorul își exercită profesia, pentru a permite înregistrarea în cadrul Serviciului online și acordarea accesului la acesta.
 2. La înregistrarea în cadrul Serviciului online, Utilizatorul completează formularul de înregistrare prin furnizarea datelor sale cu caracter personal reale, corecte și actualizate, în special a prenumelui, a numelui, a adresei de e-mail, a numărului autorizaţiei de liberă practică a profesiei de medic, precum și a numelui și a adresei unităţii în cadrul căreia Utilizatorul își exercită profesia.
 3. Utilizatorul este obligat să actualizeze permanent datele furnizate în momentul înregistrării, în cazul în care acestea se modifică. Janssen Polska nu este răspunzătoare pentru consecinţele care decurg din furnizarea de către Utilizatori a unor date incorecte sau din neactualizarea acestora.
 4. Utilizatorii se angajează să păstreze parolele de conectare la Serviciul online în condiţii de confidenţialitate strictă și să își asume răspunderea pentru toate consecinţele utilizării de către terţi a parolelor lor.
 5. Dacă se constată că datele furnizate de Utilizator în momentul înregistrării sunt false, incomplete sau incorecte, Janssen Polska este autorizată să elimine orice cont care conţine astfel de informaţii false, incomplete sau incorecte și să anuleze înregistrarea. În acest caz, Utilizatorul nu va avea dreptul de a formula pretenţii împotriva Janssen Polska, care ar decurge din eliminarea contului Utilizatorului și din anularea înregistrării, menţionate mai jos.
 6. Dacă se constată că datele contului Utilizatorului (date de conectare și parolă) sunt utilizate în mod ilegal de terţi, Utilizatorul este obligat să își modifice cu promptitudine parola contului și să înștiinţeze Furnizorul cu privire la acest aspect, prin intermediul poștei electronice.
 7. Din motive de siguranţă sau din alte considerente organizaţionale sau tehnice concrete, Janssen Polska poate solicita ca Utilizatorii să își modifice parolele utilizate pentru accesarea Serviciului online.
 8. Utilizatorul autorizează Janssen Polska să utilizeze toate măsurile considerate necesare pentru a verifica identitatea Utilizatorului și autorizaţia de liberă practică a profesiei de medic.
 9. Nu se acceptă utilizarea Serviciului online prin intermediul conturilor altor Utilizatori sau permisiunea acordată unor terţi de a utiliza propriul cont.

IV. Politica de confidenţialitate din cadrul Serviciului online

 1. Politica de confidenţialitate poate fi accesată prin intermediul linkului Politica de confidenţialitate.

V. Condiţii de utilizarea a Serviciului online și eliminarea utilizării neadecvate

 1. Serviciul online este folosit de Utilizatori în scopurile menţionate în Secţiunea 1 de mai sus. Aceasta înseamnă că Utilizatorii nu pot folosi Serviciul online în niciun alt scop.
 2. Utilizatorii nu trebuie să acţioneze fraudulos în raport cu folosirea Serviciului online. De asemenea, Utilizatorilor nu li se va permite să ia măsuri care pot duce la întreruperea sau afectarea funcţionării Serviciului online.
 3. Janssen Polska își rezervă dreptul de a suspenda sau de a restricţiona accesul oricărui Utilizator la Serviciul online sau la o parte a acestuia, în cazul în care Utilizatorul încalcă Reglementările, legislaţia aplicabilă, principiile vieţii comunităţii sau bunele practici. Persoanele al căror acces la Serviciul online a fost suspendat sau interzis nu se pot înregistra din nou și nu pot utiliza Serviciul online fără aprobarea prealabilă a Janssen Polska.

VI. Răspunderea Janssen Polska

 1. Janssen Polska este răspunzătoare pentru operarea adecvată a tuturor funcţionalităţilor Serviciului online.
 2. Faptul că eventualele servicii online deţinute de terţi sunt conectate cu Serviciul online prin intermediul unui link nu sugerează că Janssen Polska și-a exprimat acordul sau și-a asumat răspunderea pentru funcţionarea respectivelor servicii sau pentru conţinutul acestora.
 3. De câte ori un terţ utilizează contul Utilizatorului, Utilizatorul poartă răspunderea exclusivă pentru acţiunile respectivului terţ, indiferent dacă acesta a fost sau nu autorizat să acceseze contul. În această privinţă, Utilizatorul se angajează să ofere compensaţii societăţii Janssen Polska pentru eventualele pierderi care rezultă în urma accesării de către terţi a contului Utilizatorului și să despăgubească Janssen Polska în aceste cazuri.
 4. Janssen Polska nu este răspunzătoare pentru eventualele deficienţe în ceea ce privește îndeplinirea obligaţiilor furnizorului, care decurg din prezentele Reglementări, cauzate de circumstanţe care nu antrenează culpa Furnizorului.
 5. Furnizorul nu este răspunzător pentru pierderi sau daune suportate de Utilizator ca rezultat al forţei majore, al penelor de curent, al conflictelor de muncă, al aplicării legislaţiei în vigoare, al neglijenţei sau inacţiunii din partea autorităţilor naţionale, al întreruperii serviciilor de telecomunicaţii și al eventualelor întârzieri sau întreruperi provocate de terţi. În astfel de cazuri, Janssen Polska își rezervă dreptul de a anula sau de a suspenda funcţionarea Serviciului online, fără a-și asuma vreo răspundere.
 6. Janssen Polska nu își asumă răspunderea pentru funcţionări defectuoase ale hardware-ului sau software-ului Utilizatorului, care pot dezactiva accesul la Serviciul online sau pot împiedica Utilizatorul să se conecteze la Serviciul online, indiferent de amplasarea și locul de administrare ale acestora.

VII. Proprietatea intelectuală

 1. Toate drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală aferente Serviciului online sau utilizate în cadrul acestuia constituie proprietatea exclusivă a Janssen Polska. Sunt interzise copierea, difuzarea, prezentarea către publicul general sau elaborarea oricăror lucrări derivate pe baza Serviciului online sau a altor materiale obţinute prin intermediul Serviciului online fără aprobarea scrisă prealabilă a Janssen Polska.
 2. Este interzisă exercitarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală acordate societăţii Janssen Polska în alte scopuri decât cele strict asociate cu utilizarea Serviciului online în modul specificat în prezentul document.

VIII. Procedura de soluţionare a sesizărilor

 1. Toate sesizările asociate Serviciului online pot fi transmise în orice format, incluzând neexhaustiv, transmiterea la adresa de poștă electronică polska@janssen.tv.
 2. Ca cerinţe minime, o sesizare obișnuită trebuie să conţină prenumele, numele și datele de conectare ale reclamantului, precum și descrierea detaliată și cauza sesizării.
 3. Sesizările vor fi prelucrate cu promptitudine după recepţionarea lor, în ordinea primirii acestora.
 4. Reclamantul va fi înștiinţat cu privire la rezultatul procedurii de soluţionare a sesizărilor în același mod în care acesta a depus sesizarea sau prin poștă, la adresa furnizată de reclamant.

IX. Cerinţe tehnice

 1. Utilizarea adecvată a Serviciului online este posibilă numai cu îndeplinirea următoarelor cerinţe tehnice minime de sistemul TIC al Utilizatorului:
  1. conexiunea PC-ului/tabletei/smartphone-ului Utilizatorului la internet printr-o reţea ISDN 1,5 Mb/s, ca cerinţă minimă;
  2. utilizarea celei mai recente versiuni a unuia dintre următoarele browsere: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox sau Safari, cu utilizarea extensiei actualizate a Adobe Flash Player activat; și
  3. utilizarea unui PC cu un CPU de minimum 2,33GHz compatibil cu clasa x86 sau Intel® Atom™ 1,6GHz, sau un CPU mai puternic pentru netbookuri, cu 1 GB de RAM și placă de sunet cu boxe conectate în mod corect.

X. Prevederi finale

 1. Janssen Polska își rezervă dreptul de a ceda unor terţi, parţial sau în totalitate, drepturile și obligaţiile sale care decurg din Reglementări și din gestionarea Serviciului online. Niciun utilizator al Serviciului online nu are dreptul, fără aprobarea scrisă a Janssen Polska, să cedeze sau să renunţe la drepturile și obligaţiile sale care decurg din Reglementări și din utilizarea Serviciului online.
 2. În cazul în care se constată că orice prevedere a Reglementărilor este nulă sau neaplicabilă, în maniera prevăzută de lege, acest lucru nu afectează valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Reglementărilor.
 3. Janssen Polska poate suspenda sau închide un cont al unui Utilizator și poate refuza oferirea în continuare a Serviciilor dacă Utilizatorul încalcă prevederile prezentelor Reglementări sau dacă Janssen Polska consideră în mod rezonabil că acţiunile Utilizatorului pot antrena răspunderea juridică a Utilizatorului sau a oricăror terţi.