Janssen.tv

Reglementări
care guvernează furnizarea
serviciului online JANSSEN TV

 

I. Definiții:

Material – înseamnă un singur material, inclusiv material audiovizual pus la dispoziție, în mod gratuit, prin intermediul Serviciului online, astfel încât orice Utilizator este în măsură să aibă acces la acesta, într-o locație aleasă de el și la momentul specificat.

Serviciu online – înseamnă platforma online care funcționează la adresa www.janssen.tv prin intermediul căreia sunt oferite Serviciile.

Vizionare – înseamnă reproducerea Materialului prin intermediul software-ului de calculator dedicat, prin intermediul unei transmisii difuzate prin internet, executată de Utilizator prin intermediul site-ului web al Serviciului online.

Servicii – înseamnă serviciile oferite prin mijloace electronice prin intermediul Serviciului online, în special serviciile care acordă acces la Material.

Utilizator – înseamnă orice persoană care utilizează Materialul.

II. Prevederi generale

 1. Prezentele reglementări (denumite în continuare „Reglementările”) stabilesc principiile de executare a Materialului sau de Vizionare de către anumiți furnizori prin intermediul Serviciului online. Utilizatorii sunt obligați să utilizeze Serviciul online în conformitate cu legislația, cu standardele sociale și comportamentale aplicabile, precum și cu prevederile prezentelor reglementări.
 2. Entitatea care deține Serviciul online este Janssen-Cilag Sp. z o.o., o societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Varșovia, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, înregistrată în Registrul antreprenorilor aparținând Registrului Tribunalului Național ținut de Tribunalul Districtual al capitalei Varșovia, Departamentul Comercial 13 al Registrului Tribunalului Național, cu nr. KRS 0000143626, având NIP [număr de identificare fiscală] 5222665719 și REGON [cod statistic al activității comerciale] 015296339 și adresa de e-mail polska@janssen.tv (denumită în continuare „Janssen Polska”).
 3. Prezentele Reglementări constituie reglementările menționate la articolul 8 al Legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea serviciilor electronice (Jurnalul legilor nr. 144, articolul 1204, astfel cum a fost modificat).
 4. Janssen Polska permite – prin intermediul Serviciului online – celorlalte entități din cadrul grupului de capital Johnson & Johnson să partajeze Materialele cu Utilizatorii prin intermediul Serviciului online.
 5. Utilizatorii Serviciului online pot accesa și tipări aceste Reglementări în orice moment, utilizând un link afișat în partea de jos a paginii și care poate fi accesat de pe fiecare pagină a Serviciului online.
 6. Materialele incluse în Serviciul online sunt destinate Utilizatorilor din Europa.
 7. În timpul difuzării live a Materialului, poate fi pusă la dispoziție o funcționalitate de tip chat, pentru a permite Utilizatorilor să adreseze întrebări. Persoanele care participă la chat vor fi identificate de alți Utilizatori pe baza prenumelui, a localității/orașului și a țării. Întrebările adresate de Utilizatori vor fi moderate astfel încât să nu afecteze în mod nefavorabil difuzarea Materialului. Întrebările Utilizatorilor nu trebuie să încalce legile aplicabile, Reglementările și principiile vieții comunității sau bunele practici. În caz contrar, acestea vor fi respinse fără a fi publicate. Utilizatorii vor publica și difuza afirmațiile și întrebările în nume propriu, pe cont propriu și pe riscul lor.
 8. Janssen Polska nu este un furnizor de servicii de internet. Pentru utilizarea Serviciului online, este necesară deținerea unui dispozitiv cu acces la internet. Funcționalitățile puse la dispoziție prin intermediul Serviciului online pot fi utilizate în totalitate cu condiția ca dispozitivul Utilizatorului să îndeplinească cerințele tehnice definite la punctul VIII din Reglementări. Utilizatorii Serviciului online sunt responsabili în mod exclusiv de asigurarea compatibilității tehnice între sistemul lor informatic și Serviciul online.
 9. Janssen Polska își rezervă dreptul de a suspenda, retrage sau modifica funcționalitățile Serviciului online, din motive juridice sau tehnice, inclusiv:
  1. considerente privind confidențialitatea și protecția datelor sau alte considerente de natură juridică asociate conținutului sau modului de funcționare a Serviciului online; sau
  2. dificultăți tehnice implicate în funcționarea Serviciului online sau a celui de internet. Janssen Polska nu va fi răspunzătoare pentru indisponibilitatea Serviciului online din motive independente de voința sa ori din cauza unor circumstanțe neprevăzute.
 10. Janssen Polska își rezervă dreptul de a suspenda sau de a înceta activitatea Serviciului online în orice moment, din orice motiv. În astfel de cazuri, Utilizatorii înregistrați vor fi înștiințați cu privire la acest lucru printr-o notificare adecvată.

III. Înregistrarea în cadrul Serviciului online

 1. Serviciul online poate fi pus la dispoziție exclusiv Utilizatorilor înregistrați, iar în cadrul acestuia se permite înregistrarea doar a Utilizatorilor licențiați în profesia de medic și care dețin autorizația de exercitare a profesiei pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, acordată cu respectarea reglementărilor aplicabile la nivel local. Înregistrarea în cadrul Serviciului online va fi condiționată și de confirmarea luării la cunoștință a prevederilor prezentelor Reglementări și de acceptarea acestora, precum și de exprimarea acordului pentru prelucrarea de către furnizorul Materialului a datelor cu caracter personal, adică prenume, nume, adresă de e-mail, numărul atestatului profesional, precum și numele și adresa unității în care Utilizatorul își exercită profesia, pentru a permite înregistrarea în cadrul Serviciului online și acordarea accesului la acesta.
 2. La înregistrarea în cadrul Serviciului online, Utilizatorul completează formularul de înregistrare prin furnizarea datelor sale cu caracter personal reale, corecte și actualizate, în special a prenumelui, a numelui, a adresei de e-mail, a numărului autorizației de liberă practică a profesiei de medic, precum și a numelui și a adresei unității în cadrul căreia Utilizatorul își exercită profesia.
 3. Utilizatorul este obligat să actualizeze permanent datele furnizate în momentul înregistrării, în cazul în care acestea se modifică. Janssen Polska nu este răspunzătoare pentru consecințele care decurg din furnizarea de către Utilizatori a unor date incorecte sau din neactualizarea acestora.
 4. Utilizatorii se angajează să păstreze parolele de conectare la Serviciul online în condiții de confidențialitate strictă și să își asume răspunderea pentru toate consecințele utilizării de către terți a parolelor lor.
 5. Dacă se constată că datele furnizate de Utilizator în momentul înregistrării sunt false, incomplete sau incorecte, Janssen Polska este autorizată să elimine orice cont care conține astfel de informații false, incomplete sau incorecte și să anuleze înregistrarea. În acest caz, Utilizatorul nu va avea dreptul de a formula pretenții împotriva Janssen Polska, care ar decurge din eliminarea contului Utilizatorului și din anularea înregistrării, menționate mai jos.
 6. Dacă se constată că datele contului Utilizatorului (date de conectare și parolă) sunt utilizate în mod ilegal de terți, Utilizatorul este obligat să își modifice cu promptitudine parola contului și să înștiințeze Furnizorul cu privire la acest aspect, prin intermediul poștei electronice.
 7. Din motive de siguranță sau din alte considerente organizaționale sau tehnice concrete, Janssen Polska poate solicita ca Utilizatorii să își modifice parolele utilizate pentru accesarea Serviciului online.
 8. Utilizatorul autorizează Janssen Polska să utilizeze toate măsurile considerate necesare pentru a verifica identitatea Utilizatorului și autorizația de liberă practică a profesiei de medic.
 9. Nu se acceptă utilizarea Serviciului online prin intermediul conturilor altor Utilizatori sau permisiunea acordată unor terți de a utiliza propriul cont.

IV. Politica de confidențialitate din cadrul Serviciului online

 1. Politica de confidențialitate poate fi accesată prin intermediul linkului Politica de confidențialitate.

V. Condiții de utilizarea a Serviciului online și eliminarea utilizării neadecvate

 1. Serviciul online este folosit de Utilizatori în scopurile menționate în Secțiunea 1 de mai sus. Aceasta înseamnă că Utilizatorii nu pot folosi Serviciul online în niciun alt scop.
 2. Utilizatorii nu trebuie să acționeze fraudulos în raport cu folosirea Serviciului online. De asemenea, Utilizatorilor nu li se va permite să ia măsuri care pot duce la întreruperea sau afectarea funcționării Serviciului online.
 3. Janssen Polska își rezervă dreptul de a suspenda sau de a restricționa accesul oricărui Utilizator la Serviciul online sau la o parte a acestuia, în cazul în care Utilizatorul încalcă Reglementările, legislația aplicabilă, principiile vieții comunității sau bunele practici. Persoanele al căror acces la Serviciul online a fost suspendat sau interzis nu se pot înregistra din nou și nu pot utiliza Serviciul online fără aprobarea prealabilă a Janssen Polska.

VI. Răspunderea Janssen Polska

 1. Janssen Polska este răspunzătoare pentru operarea adecvată a tuturor funcționalităților Serviciului online.
 2. Faptul că eventualele servicii online deținute de terți sunt conectate cu Serviciul online prin intermediul unui link nu sugerează că Janssen Polska și-a exprimat acordul sau și-a asumat răspunderea pentru funcționarea respectivelor servicii sau pentru conținutul acestora.
 3. De câte ori un terț utilizează contul Utilizatorului, Utilizatorul poartă răspunderea exclusivă pentru acțiunile respectivului terț, indiferent dacă acesta a fost sau nu autorizat să acceseze contul. În această privință, Utilizatorul se angajează să ofere compensații societății Janssen Polska pentru eventualele pierderi care rezultă în urma accesării de către terți a contului Utilizatorului și să despăgubească Janssen Polska în aceste cazuri.
 4. Janssen Polska nu este răspunzătoare pentru eventualele deficiențe în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor furnizorului, care decurg din prezentele Reglementări, cauzate de circumstanțe care nu antrenează culpa Furnizorului.
 5. Furnizorul nu este răspunzător pentru pierderi sau daune suportate de Utilizator ca rezultat al forței majore, al penelor de curent, al conflictelor de muncă, al aplicării legislației în vigoare, al neglijenței sau inacțiunii din partea autorităților naționale, al întreruperii serviciilor de telecomunicații și al eventualelor întârzieri sau întreruperi provocate de terți. În astfel de cazuri, Janssen Polska își rezervă dreptul de a anula sau de a suspenda funcționarea Serviciului online, fără a-și asuma vreo răspundere.
 6. Janssen Polska nu își asumă răspunderea pentru funcționări defectuoase ale hardware-ului sau software-ului Utilizatorului, care pot dezactiva accesul la Serviciul online sau pot împiedica Utilizatorul să se conecteze la Serviciul online, indiferent de amplasarea și locul de administrare ale acestora.

VII. Proprietatea intelectuală

 1. Toate drepturile de autor, mărcile comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală aferente Serviciului online sau utilizate în cadrul acestuia constituie proprietatea exclusivă a Janssen Polska. Sunt interzise copierea, difuzarea, prezentarea către publicul general sau elaborarea oricăror lucrări derivate pe baza Serviciului online sau a altor materiale obținute prin intermediul Serviciului online fără aprobarea scrisă prealabilă a Janssen Polska.
 2. Este interzisă exercitarea oricăror drepturi de proprietate intelectuală acordate societății Janssen Polska în alte scopuri decât cele strict asociate cu utilizarea Serviciului online în modul specificat în prezentul document.

VIII. Procedura de soluționare a sesizărilor

 1. Toate sesizările asociate Serviciului online pot fi transmise în orice format, incluzând neexhaustiv, transmiterea la adresa de poștă electronică polska@janssen.tv.
 2. Ca cerințe minime, o sesizare obișnuită trebuie să conțină prenumele, numele și datele de conectare ale reclamantului, precum și descrierea detaliată și cauza sesizării.
 3. Sesizările vor fi prelucrate cu promptitudine după recepționarea lor, în ordinea primirii acestora.
 4. Reclamantul va fi înștiințat cu privire la rezultatul procedurii de soluționare a sesizărilor în același mod în care acesta a depus sesizarea sau prin poștă, la adresa furnizată de reclamant.

IX. Cerințe tehnice

 1. Utilizarea adecvată a Serviciului online este posibilă numai cu îndeplinirea următoarelor cerințe tehnice minime de sistemul TIC al Utilizatorului:
  1. conexiunea PC-ului/tabletei/smartphone-ului Utilizatorului la internet printr-o rețea ISDN 1,5 Mb/s, ca cerință minimă;
  2. utilizarea celei mai recente versiuni a unuia dintre următoarele browsere: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox sau Safari, cu utilizarea extensiei actualizate a Adobe Flash Player activat; și
  3. utilizarea unui PC cu un CPU de minimum 2,33GHz compatibil cu clasa x86 sau Intel® Atom™ 1,6GHz, sau un CPU mai puternic pentru netbookuri, cu 1 GB de RAM și placă de sunet cu boxe conectate în mod corect.

X. Prevederi finale

 1. Janssen Polska își rezervă dreptul de a ceda unor terți, parțial sau în totalitate, drepturile și obligațiile sale care decurg din Reglementări și din gestionarea Serviciului online. Niciun utilizator al Serviciului online nu are dreptul, fără aprobarea scrisă a Janssen Polska, să cedeze sau să renunțe la drepturile și obligațiile sale care decurg din Reglementări și din utilizarea Serviciului online.
 2. În cazul în care se constată că orice prevedere a Reglementărilor este nulă sau neaplicabilă, în maniera prevăzută de lege, acest lucru nu afectează valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi ale Reglementărilor.
 3. Janssen Polska poate suspenda sau închide un cont al unui Utilizator și poate refuza oferirea în continuare a Serviciilor dacă Utilizatorul încalcă prevederile prezentelor Reglementări sau dacă Janssen Polska consideră în mod rezonabil că acțiunile Utilizatorului pot antrena răspunderea juridică a Utilizatorului sau a oricăror terți.