si
si
Država
si
Jezik
si

 

Predpisi
o urejanju
spletne storitve JANSSEN TV

 

I. Opredelitve pojmov:

Gradivo – pomeni posamezno gradivo, vključno z avdiovizualnim gradivom, dano brezplačno na voljo prek spletne storitve na način, da lahko uporabnik dostopa do tega gradiva z lokacije, ki jo sam izbere, in ob določenem času.

Spletna storitev – pomeni spletno platformo, ki deluje na naslovu www.janssen.tv, prek katerega zagotavlja storitve.

Ogledovanje – pomeni reprodukcijo gradiva s pomočjo namenske računalniške programske opreme, v obliki pretočnega prenosa spletne oddaje, ki ga izvrši uporabnik prek spletnega mesta spletne storitve.

Storitve – pomenijo storitve, zagotovljene z elektronskimi sredstvi prek spletne storitve, predvsem storitve zagotavljanja dostopa do gradiva.

Uporabnik – pomeni vsako osebo, ki uporablja gradivo.

II. Splošne določbe

 1. Ti predpisi (v nadaljnjem besedilu: Predpisi) določajo pravila za uporabo gradiva ali ogledovanje posameznih ponudnikov prek spletne storitve. Uporabniki morajo uporabljati spletno storitev v skladu z veljavnimi zakoni, socialnimi in vedenjskimi standardi, kot tudi določbami teh predpisov.
 2. Subjekt, ki ima v lasti spletno storitev, je Janssen-Cilag Sp. z o.o., družba z omejeno odgovornostjo, s sedežem v Varšavi, ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, vnesena v register podjetij v državnem sodnem registru, ki ga vodi Okrožno sodišče glavnega mesta Varšava, 13. komercialni oddelek državnega sodnega registra, pod št. KRS 0000143626, z NIP [davčno številko] 5222665719 in REGON [statistično številko dejavnosti] 015296339 ter e-poštnim naslovom polska@janssen.tv (v nadaljnjem besedilu: Janssen Polska).
 3. Ti predpisi predstavljajo predpise, navedene v členu 8 Zakona z dne 18. julija 2002 o zagotavljanju elektronskih storitev (Uradni list št. 144, točka 1204, s spremembami).
 4. Janssen Polska omogoča – prek spletne storitve – drugim subjektom v skupini Johnson & Johnson izmenjavo gradiva z uporabniki prek spletne storitve.
 5. Uporabniki spletne storitve lahko do teh predpisov kadar koli dostopijo in jih natisnejo prek povezave, ki je prikazana na dnu vsake strani v okviru spletne storitve.
 6. Gradivo, ki je na voljo v okviru spletne storitve, je namenjeno uporabnikom, ki prebivajo v Evropi.
 7. Med objavljanjem gradiva v živo je lahko na voljo funkcija klepeta, ki uporabnikom omogoča postavljanje vprašanj. Osebe, ki sodelujejo v klepetu, morajo biti drugim uporabnikom predstavljene s svojim imenom, krajem/mestom in državo. Vprašanja, ki jih postavljajo uporabniki, bodo moderirana, da ne bi škodljivo vplivala na objavljanje gradiva. Vprašanja uporabnikov ne smejo kršiti veljavne zakonodaje, predpisov in načel življenja v skupnosti ali dobre prakse. V nasprotnem primeru bodo zavrnjena brez objave. Uporabniki postavljajo in razširjajo svoje izjave ter vprašanja v lastnem imenu, za lastni račun in na lastno tveganje.
 8. Janssen Polska ni ponudnik internetnih storitev. Za uporabo spletne storitve je treba imeti napravo, ki omogoča dostop do interneta. Funkcije, ki so na voljo prek spletne storitve, se lahko uporabljajo v polnem obsegu, če naprava uporabnika izpolnjuje veljavne tehnične zahteve, opredeljene v točki VIII predpisov. Uporabniki spletne storitve so izključno odgovorni za zagotavljanje tehnične združljivosti svojega računalniškega sistema s spletno storitvijo.
 9. Janssen Polska si pridržuje pravico do začasne prekinitve, ukinitve ali spremembe funkcij spletne storitve iz pravnih ali tehničnih razlogov, kar vključuje:
  1. upoštevanje zasebnosti in varstva podatkov ali drugih pravnih zadev, povezanih z vsebino ali načinom delovanja spletne storitve; ali
  2. tehnične težave, ki nastanejo v zvezi z delovanjem spletne storitve ali interneta. Janssen Polska tudi ni odgovoren za nerazpoložljivost spletne storitve iz razlogov izven njegovega nadzora in zaradi nepredvidenih okoliščin.
 10. Janssen Polska si pridržuje pravico, da kadar koli in iz kakršnega koli razloga začasno prekine ali ukine delovanje spletne storitve. V tem primeru bodo registrirani uporabniki o tem pravočasno obveščeni.

III. Registracija za spletno storitev

 1. Spletna storitev je na voljo izključno registriranim uporabnikom. Za spletno storitev se lahko registrirajo samo uporabniki, ki imajo zdravniško licenco, izdano v skladu z lokalno veljavnimi predpisi, in so pooblaščeni za opravljanje svojega poklica na ozemlju držav članic Evropske unije. Registracija za spletno storitev je pogojena tudi s potrditvijo poznavanja določb teh predpisov in njihovega sprejemanja ter privolitvijo, da ponudnik gradiva obdeluje osebne podatke, tj. ime, priimek, e-poštni naslov, številko poklicne licence in ime ter naslov enote, v kateri uporabnik opravlja svoj poklic, da se omogoči registracija in dodelitev dostopa do spletne storitve.
 2. Pri registraciji za spletno storitev uporabnik izpolni registracijski obrazec, v katerem navede svoje prave, točne in ažurne podatke, zlasti svoje ime, priimek, e-poštni naslov, številko zdravniške licence in ime ter naslov enote, v kateri uporabnik opravlja svoj poklic.
 3. V primeru sprememb podatkov, zagotovljenih med registracijo, jih mora uporabnik stalno posodabljati. Janssen Polska ne odgovarja za posledice, če uporabniki zagotovijo neresnične podatke ali jih ne posodobijo.
 4. Uporabniki se zavezujejo, da bodo varovali zaupnost gesel za prijavo v spletno storitev, in prevzamejo odgovornost za vse posledice uporabe njihovih gesel s strani tretjih oseb.
 5. Če se podatki, ki jih zagotovi uporabnik pri registraciji, izkažejo za zavajajoče, nepopolne ali netočne, lahko Janssen Polska odstrani vsak račun, ki vsebuje te zavajajoče, nepopolne ali netočne podatke, in prekliče registracijo. V tem primeru uporabnik ni upravičen do zahtevkov proti Janssen Polska, ki nastanejo zaradi prej navedene odstranitve uporabniškega računa in preklica registracije.
 6. Če se ugotovi, da podatke o računu uporabnika (uporabniško ime in geslo) nezakonito uporabljajo tretje osebe, mora uporabnik takoj spremeniti geslo računa in o tem obvestiti ponudnika prek elektronske pošte.
 7. Janssen Polska lahko iz varnostnih razlogov ali zaradi drugih organizacijskih ali tehničnih zadev od uporabnikov zahteva, da spremenijo svoja gesla, ki jih uporabljajo za dostop do spletne storitve.
 8. Uporabnik pooblašča Janssen Polska, da uporabi vsa sredstva, ki so po njegovem mnenju potrebna za preverjanje identitete uporabnika in zdravniške licence.
 9. Uporaba spletne storitve prek računov drugih uporabnikov ali dopuščanje uporabe računa uporabnika s strani tretjih oseb ni sprejemljivo.

IV. Politika zasebnosti v spletni storitvi

 1. Politika zasebnosti je dostopna prek povezave Politika zasebnosti.

V. Pogoji uporabe spletne storitve in preprečevanje zlorabe

 1. Spletno storitev uporabniki uporabljajo za namene, navedene v prejšnjem razdelku 1. To pomeni, da uporabniki ne smejo uporabljati spletne storitve za nobene druge namene.
 2. Uporabniki ne smejo zlorabljati spletne storitve. Uporabniki tudi ne smejo izvajati nobenih ukrepov, ki bi lahko povzročili prekinitev ali motnje delovanja spletne storitve.
 3. Janssen Polska si pridržuje pravico, da začasno prekine ali onemogoči dostop katerega koli uporabnika do spletne storitve ali njenega dela, če uporabnik s svojim vedenjem krši veljavno zakonodajo, načela življenja v skupnosti ali dobro prakso. Oseba, katere dostop do spletne storitve je bil začasno prekinjen ali zavrnjen, se ne sme znova registrirati ali uporabljati spletne storitve brez vnaprejšnjega soglasja Janssen Polska.

VI. Odgovornost Janssen Polska

 1. Janssen Polska je odgovoren za pravilno delovanje vseh funkcij spletne storitve.
 2. Dejstvo, da so s spletno storitvijo prek povezave lahko povezane spletne storitve v lasti drugih oseb, ne pomeni, da je Janssen Polska navedeno odobril ali prevzel odgovornost za delovanje teh storitev ali za njihovo vsebino.
 3. Če račun uporabnika uporablja tretja oseba, je uporabnik izključno odgovoren za dejanja te osebe, ne glede na to, ali je bila ta pooblaščena za dostop do računa. V tem smislu se uporabnik zavezuje, da bo Janssen Polska povrnil vso škodo, povzročeno z dostopom tretje osebe do računa uporabnika, in da ima Janssen Polska v teh primerih pravico do odškodnine.
 4. Janssen Polska ni odgovoren za pomanjkljivosti pri izvajanju dolžnosti ponudnika, ki nastanejo na podlagi teh predpisov in jih povzročijo okoliščine, za katere ni kriv ponudnik.
 5. Ponudnik ni odgovoren za izgubo ali škodo, ki jo utrpi uporabnik zaradi višje sile, prekinitve oskrbe z električno energijo, delovnega spora, izvrševanja veljavne zakonodaje, malomarnosti ali neukrepanja nacionalnih oblasti, okvare telekomunikacijskih storitev ali zakasnitev oziroma okvar, ki jih povzročijo tretje osebe. V teh primerih si Janssen Polska pridržuje pravico do ukinitve ali začasne prekinitve delovanja spletne storitve, ne da bi za to prevzel odgovornost.
 6. Janssen Polska ni odgovoren za okvare strojne opreme uporabnika ali programske opreme, ki jo uporablja uporabnik, ne glede na njeno lokacijo in kraj upravljanja, ki lahko onemogoči dostop do spletne storitve ali uporabniku prepreči vzpostavitev povezave s spletno storitvijo.

VII. Intelektualna lastnina

 1. Izključni lastnik vseh avtorskih pravic, blagovnih znamk in druge intelektualne lastnine, ki je povezana s spletno storitvijo ali se uporablja v njenem okviru, je Janssen Polska. Prepovedano je vsakršno kopiranje, razširjanje, predstavljanje splošni javnosti ali ustvarjanje izpeljanih del na podlagi spletne storitve ali katerega koli drugega gradiva, pridobljenega prek spletne storitve, brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja Janssen Polska.
 2. Prepovedano je uveljavljanje vsakršnih pravic intelektualne lastnine, ki jih ima Janssen Polska, za namene, ki niso neposredno povezani z opisano uporabo spletne storitve.

VIII. Postopek obravnave pritožb

 1. Vse pritožbe v zvezi s spletno storitvijo se lahko predložijo v kakršni koli obliki, ki vključuje, vendar ni omejena na posredovanje na e-poštni naslov polska@janssen.tv.
 2. Običajna pritožba mora vsebovati najmanj ime, priimek in uporabniško ime pritožnika ter podroben opis razloga za pritožbo.
 3. Pritožbe se obravnavajo takoj po prejemu in sicer po vrstnem redu prejema.
 4. Pritožnika se o rezultatu pritožbenega postopka obvesti na isti način, na katerega je bila vložena pritožba, ali po pošti na naslov, ki ga navede pritožnik.

IX. Tehnične zahteve

 1. Ustrezna uporaba spletne storitve je možna, če sistem informacijsko-komunikacijske tehnologije uporabnika izpolnjuje naslednje minimalne tehnične zahteve:
  1. povezava osebnega računalnika/tabličnega računalnika/pametnega telefona uporabnika z internetom vsaj prek povezave ISDN 1,5 Mb/s;
  2. uporaba najnovejše različice enega od naslednjih brskalnikov: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox ali Safari, z omogočeno podporo ažurne različice dodatka Adobe Flash Player; in
  3. uporaba osebnega računalnika, ki ima vsaj centralno procesno enoto 2,33 GHz iz razreda, združljivega z x86, ali centralno procesno enoto Intel® Atom™ 1,6 GHz oziroma močnejšo centralno procesno enoto za spletne računalnike, z 1 GB RAM in zvočno kartico ter pravilno priključenimi zvočniki.

X. Končne določbe

 1. Janssen Polska si pridržuje pravico do delnega ali celotnega prenosa pravic in obveznosti, ki izhajajo iz teh predpisov in iz obratovanja spletne storitve, na tretje osebe. Uporabnik spletne storitve ne sme brez pisnega dovoljenja Janssen Polska prenesti svojih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz teh predpisov in iz uporabe spletne storitve, ali se jim odpovedati.
 2. Če se za katero koli določbo predpisov ugotovi, da po zakonu ni veljavna ali izvršljiva, to ne vpliva na veljavnost ali izvršljivost ostalih določb teh predpisov.
 3. Janssen Polska lahko začasno prekine ali zapre račun uporabnika in zavrne nadaljnje zagotavljanje storitev, če uporabnik krši pogoje teh predpisov ali če Janssen Polska razumno meni, da lahko dejanja uporabnika povzročijo pravno odgovornost uporabnika ali tretjih oseb.