Janssen.tv

Pravidlá používania súborov cookies

Posledná zmena: 1. september 2015

Vitajte v našej webovej službe

Webovú lokalitu www.janssen.tv vlastní spoločnosť Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. Cieľom tohto dokumentu je informovať používateľov o pravidlách týkajúcich sa zhromažďovania údajov o používateľoch pomocou súborov cookies a iných technológií na zhromažďovanie údajov.

Povinnosť získať súhlas so zhromažďovaním údajov za použitia súborov cookies v zmysle právnej úpravy EÚ

V zmysle právnej úpravy EÚ subjekty ukladajúce súbory cookies do počítačov návštevníkov musia používateľov zrozumiteľne a v úplnosti informovať o spôsobe používania súborov cookies danou webovou lokalitou a získať ich „súhlas“ s takým správaním.

Aby sme zachovali súlad s uvedenými požiadavkami, vykonali sme tieto kroky:

 • Identifikácia súborov cookies a ďalších technológií na zhromažďovanie údajov využívaných touto webovou lokalitou, účelov, na ktoré sa používajú, doba ich uchovávania a ich zdroja (iba navštívená webová lokalita alebo tretie strany).
 • Vyhodnotenie rozsahu, v ktorom používanie súborov cookies touto webovou lokalitou môže byť v protiklade s očakávaniami používateľov vzhľadom na ochranu ich súkromia, a to na základe typov zhromaždených údajov uvedených v bode (i).
 • Vyhodnotenie rozsahu, v ktorom používanie súborov cookies touto webovou lokalitou môže byť v protiklade s očakávaniami používateľov vzhľadom na ochranu ich súkromia, a to na základe typov zhromaždených údajov uvedených v bode (i).
 • Poskytnutie „zrozumiteľných a úplných“ informácií o súboroch cookies v rozsahu zodpovedajúcom povahe ohrozenia súkromia spojeného s konkrétnym súborom cookie.
 • Rozhodnutie o vhodnej metóde na získanie súhlasu používateľov s používaním súborov cookies v závislosti od účelu týchto súborov a rozsahu, v ktorom predstavujú ohrozenie súkromia používateľov. Povinnosť získať súhlas používateľa sa nevzťahuje na niektoré typy súborov cookies. V takom prípade sa súhlas nevyžaduje.

Metódy na získanie súhlasu používateľa webovej lokality s používaním súborov cookies

Európske normy definujúce metódy získavania súhlasu s používaním súborov cookies a podobných technológií na zhromažďovanie údajov používateľov (napríklad sledovacie pixely a skripty uskutočnené prehliadačmi) sa neustále vyvíjajú. Z právneho hľadiska je najspoľahlivejšou metódou získanie predchádzajúceho výslovného súhlasu používateľa (tzv. „prihlásenie na odoberanie“). Toto riešenie však môže byť pre používateľov nevýhodné a nepriaznivo ovplyvniť legitímne zhromažďovanie údajov webovou lokalitou.

Alternatívne riešenie sa zakladá na predpoklade, že postačuje tichý súhlas. Ide o súhlas, ktorý sa vyjadrí prostredníctvom prijatia súboru cookie po získaní zrozumiteľnej informácie týkajúcej sa mechanizmov na zhromažďovanie údajov a jednoduchej, ľahko dostupnej metódy blokovania týchto mechanizmov. Na základe toho môže návštevník webovej lokality súhlasiť s niektorými metódami zhromažďovania údajov a odmietnuť iné metódy.

Vhodná metóda na získanie súhlasu s použitím konkrétneho mechanizmu na zhromažďovanie údajov závisí od toho, aké veľké riziko predstavuje tento mechanizmus pre ochranu súkromia používateľa, pričom sa zohľadňujú nasledujúce informácie:

 • subjekt zhromažďujúci údaje (navštívená webová lokalita alebo tretia strana)
 • typ zhromaždených údajov
 • účel použitia takých údajov
 • ako dlho sa údaje ukladajú
 • povaha webovej lokality zhromažďujúcej údaje.

V prípadoch, v ktorých si metódy na zhromažďovanie údajov vyžadujú súhlas používateľa, uplatňujeme trojstupňový prístup:

 • metódy zhromažďovania údajov ohrozujúce súkromie v malej miere: zrozumiteľne informujeme používateľov o použitých mechanizmoch na zhromažďovanie údajov a poskytneme im jednoduchý spôsob na vypnutie týchto mechanizmov. Ak ich používateľ nevypne, pokladáme to za vyjadrenie súhlasu;
 • metódy zhromažďovania údajov ohrozujúce súkromie v strednej miere uplatňujeme ten istý prístup ako vo vyššie uvedenom prípade a informujeme používateľov o použitých mechanizmoch na zhromažďovanie údajov na príslušných miestach webovej lokality (napríklad v blízkosti cielenej reklamy alebo iných prvkov webovej lokality, ktoré si vyžadujú použitie konkrétnych mechanizmov na zhromažďovanie údajov);
 • metódy zhromažďovania údajov ohrozujúce súkromie vo veľkej miere: zavádza sa tu mechanizmus na získanie predchádzajúceho súhlasu používateľov (napríklad v podobe banera alebo vyskakovacieho okna vyžadujúcich od používateľov vyjadrenie súhlasu s používaním konkrétneho mechanizmu na zhromažďovanie údajov).

Tichý súhlas s používaním väčšiny mechanizmov na zhromažďovanie údajov: Mechanizmy na zhromažďovanie údajov, ktoré používa táto webová lokalita, predstavujú nízku alebo strednú mieru ohrozenia súkromia používateľa.

Informujeme o typoch použitých mechanizmov na zhromažďovanie údajov, nie o konkrétnych mechanizmoch:Keďže webová lokalita používa veľké množstvo mechanizmov na zhromažďovanie údajov používateľa, príloha A sa nevenuje konkrétnym mechanizmom a nehodnotí rozsah, v ktorom konkrétny mechanizmus predstavuje hrozbu pre súkromie používateľa. Namiesto toho uvádza niektoré kategórie mechanizmov (napríklad „súbory cookies použité v reklamách“, „súbory cookies použité na analýzy“ atď.) a hodnotí každú z týchto kategórií z hľadiska miery ohrozenia súkromia používateľa. Umožňuje to jednoduchšou a zrozumiteľnejšou formou informovať používateľov o použitých metódach zhromažďovania údajov.

POZNÁMKA: Hodnotenie mechanizmov na zhromažďovanie údajov používaných touto webovou lokalitou sa uvádza v prílohe A. Obsahuje informácie o účeloch použitia týchto metód, dobe uchovávania údajov a spôsoboch vypnutia týchto mechanizmov (časť „Ako na to“).

Odkazy na iné webové lokality

Táto webová lokalita môže obsahovať odkazy na iné webové lokality. Upozorňujeme, že nekontrolujeme mechanizmy na zhromažďovanie údajov používateľov využívané týmito webovými lokalitami a tieto Pravidlá používania súborov cookies sa nevzťahujú na tieto webové lokality.

Kontakty

V prípade akýchkoľvek otázok, poznámok alebo pripomienok týkajúcich sa týchto pravidiel používania mechanizmov na zhromažďovanie údajov používateľov alebo postupov v súvislosti s touto webovou lokalitou nás kontaktujte na adrese:

Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa

Zmeny v pravidlách používania mechanizmov na zhromažďovanie údajov používateľov

Ak nastanú zmeny v týchto Pravidlách používania súborov cookies, revidovanú verziu zverejníme v tejto lokalite.