Janssen.tv
 
 
 

 

Pravidlá ochrany osobných údajov

Spoločnosti Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. záleží na ochrane osobných údajov a chce vás oboznámiť so spôsobom zhromažďovania, používania a sprístupňovania informácií.  V týchto pravidlách ochrany osobných údajov sa opisuje náš postup súvisiaci s ochranou údajov, ktoré my alebo naši poskytovatelia služieb zhromažďujeme prostredníctvom nami prevádzkovanej a kontrolovanej webovej lokality a aplikácie (ďalej len „služba“), z ktorých máte prístup k týmto pravidlám ochrany osobných údajov.  Ak nám alebo pomocou služby poskytnete osobné informácie, potvrdzujete, že ste si prečítali a pochopili tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

 

ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV

Môžeme vás požiadať, aby ste poskytli osobné údaje, aby ste mali úžitok z určitých funkcií (ako sú bulletiny, rady/odkazy alebo spracovanie objednávky) alebo aby ste sa zúčastnili na konkrétnej činnosti (ako sú súťaže alebo iné kampane).  Informujeme vás o tom, ktorý údaj je povinný a ktorý povinný nie je.

Poskytnuté informácie môžeme kombinovať s inými informáciami, ktoré sme od vás získali, online alebo offline, napríklad o vašej činnosti na našej webovej lokalite (vrátane mobilnej webovej lokality alebo aplikácie).  Môžeme ich tiež kombinovať s informáciami, ktoré sme o vás získali z týchto iných zdrojov, ako sú prevádzky spoločnosti Johnson & Johnson, zdroje verejne dostupných informácií (vrátane údajov dostupných z vašich verejne prístupných profilov na sociálnych médiách).

 

POUŽÍVANIE NEPLNOLETÝMI OSOBAMI

Táto lokalita nie je určená pre osoby mladšie ako 18 rokov, preto žiadame, aby osoby v tomto veku neposkytovali na webovej lokalite osobné údaje.

 

CITLIVÉ INFORMÁCIE

Pokiaľ o to výslovne nepožiadame alebo vás k tomu nevyzveme, neposielajte a neprezrádzajte nám žiadne citlivé osobné údaje (t. j. rodné čísla, údaje súvisiace s rasovým alebo etnickým pôvodom, politickými názormi, náboženským alebo filozofickým presvedčením, zdravím, sexuálnym životom alebo orientáciou, trestným registrom, členstvom v odboroch, biometrickými alebo genetickými údajmi na účely jedinečnej identifikácie osoby) v rámci služby alebo prostredníctvom nej, alebo iným spôsobom.

 

AUTOMATICKÉ ZHROMAŽĎOVANIE INFORMÁCIÍ A POUŽÍVANIE

My a naši poskytovatelia služieb môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie pri vašom používaní služby.  Prečítajte si pravidlá používania súborov cookies na získanie podrobností o súboroch cookies a iných technológiách sledovania, ktoré sa v službe používajú.  V pravidlách používania súborov cookies sa uvádzajú informácie o spôsobe zakázania týchto technológií.  Ak ich nezakážete a budete pokračovať v používaní našej služby, bude to znamenať váš súhlas s ich používaním.

My a naši poskytovatelia služieb môžeme tiež automaticky zhromažďovať a používať informácie týmito spôsobmi:

 • Prostredníctvom vášho prehliadača: Určité informácie sa zhromažďujú prostredníctvom väčšiny prehliadačov, ako sú adresy riadenia prístupu k médiám (MAC), typ počítača (Windows alebo Mac), rozlíšenie obrazovky, názov a verzia operačného systému a typ a verzia internetového prehliadača. Ak ku službe získate prístup cez mobilné zariadenie, môžeme zhromažďovať podobné informácie, ako je typ zariadenia a identifikátor.  Tieto informácie používame na zaistenie toho, aby služba fungovala správne.
 • Adresa IP: Vaša adresa IP je číslo, ktoré poskytovateľ internetových služieb prideľuje počítaču automaticky. Adresa IP ja automaticky identifikuje a zaznamená do našich súborov denníka vždy, keď používateľ navštívi službu, spolu s časom návštevy a navštívenými stránkami.  Zhromažďovanie adries IP je bežný postup a vykonáva sa automaticky pomocou mnohých online služieb.  Adresy IP používame na účely, ako je počítanie úrovne využitia služby, diagnostiku problémov so serverom a na správu služby.  Z adresy IP môžeme takisto odvodiť vašu približnú polohu.
 • Informácie o zariadení: Môžeme zhromažďovať informácie o vašom mobilnom zariadení, ako je jedinečný identifikátor zariadenia, s cieľom pochopiť spôsob používania služby.

 

AKO POUŽÍVAME A SPRÍSTUPŇUJEME ÚDAJE

Informácie, ktoré ste nám poskytli, používame a sprístupňujeme spôsobom opísaným pri ich zhromažďovaní.  Na oboznámenie sa so spôsobom, ako odstúpiť od určitého používania a sprístupnenia, pozri sekciu s názvom „Výber a prístup“.

Ak sa to požaduje zákonom, váš súhlas s používaním osobných údajov získame pri ich zhromažďovaní.  V prípade potreby môžeme tiež používať informácie od vás a o vás na uzavretie zmluvy, splnenie zákonnej povinnosti (napríklad z dôvodu farmakovigilančných povinností) alebo na našej legitímne obchodné záujmy.  Môžeme sa spoliehať aj na iné právne základy, a to na:

 • Poskytovanie funkčnosti služby a splnenie vašich žiadostí.
  • poskytovať vám funkčnosť služby a poskytovať vám súvisiace zákaznícke služby;
  • odpovedať na vaše otázky a splniť vaše požiadavky, ako je odosielanie dokumentov alebo oznámení formou e-mailov,
  • odosielať dôležité informácie o našom vzťahu s vami alebo o službe, zmenách zmluvných podmienok, pravidiel a zásad, ktoré sa týkajú vás a/alebo iných informácií súvisiacich so záležitosťami správy.

Tieto činnosti nám umožnia riadiť náš vzťah s vami, ktorý vyplýva z dohody, ktorú s nami máte, a/alebo splniť si povinnosti, ktoré nám predpisuje zákon.

 • Dosiahnutie našich legitímnych záujmov.
  • na analýzu údajov, napríklad na zlepšenie účinnosti služby,
  • na kontroly s cieľom overiť, či naše vnútorné procesy fungujú podľa plánu a či spĺňajú zákonné, regulačné alebo zmluvné požiadavky,
  • na účely sledovania podvodov a bezpečnosti, napríklad na zistenie a zabránenie kybernetickým útokom alebo pokusom o spáchanie krádeže totožnosti,
  • na vývoj nových produktov a služieb,
  • na posilnenie, zlepšenie alebo úpravu našej webovej lokality alebo produktov a služieb,
  • na identifikáciu trendov využívania služby, napríklad na pochopenie toho, ktoré časti služby sú pre používateľov služby najzaujímavejšie,
  • na určenie účinnosti reklamných kampaní, aby sme naše kampane mohli prispôsobiť potrebám a záujmom používateľov.

Týmito činnosťami sa budeme zaoberať s cieľom riadiť náš zmluvný vzťah s vami, splniť zákonnú povinnosť a/alebo z dôvodu nášho legitímneho záujmu.

 • Analýza osobných údajov na poskytovanie personalizovaných služieb.
  • aby sme vám lepšie rozumeli s cieľom prispôsobiť náš vzťah vaším osobným potrebám a poskytovať vám informácie a/alebo ponuky podľa vašich záujmov,
  • aby sme lepšie rozumeli vašim prioritám s cieľom poskytovať obsah prostredníctvom služby, o ktorom sa domnievame, že bude pre vás vhodný a zaujímavý.

Personalizované služby budeme poskytovať buď s vaším súhlasom, alebo z dôvodu nášho legitímneho záujmu.

Informácie zhromaždené prostredníctvom služby poskytujeme aj:

 • našim pobočkám na účely stanovené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov. Zoznam našich pobočiek (kliknite na odkaz na formulár10K, príloha 21, v záložke „Dokumentácia SEC“). Kontrolór údajov zodpovedný za správu spoločne používaných osobných údajov je subjekt zo skupiny Johnson & Johnson v krajine, z ktorej sa prihlasujete. Zoznam subjektov je dostupný v sekcii s názvom „Ako nás kontaktovať“;
 • partnerom z tretích strán, s ktorými spoločne ponúkame reklamné alebo značkové propagácie. Kontrolór údajov zodpovedný za správu spoločne používaných osobných údajov je subjekt zo skupiny Johnson & Johnson v krajine, z ktorej sa prihlasujete. Zoznam subjektov je dostupný v sekcii s názvom „Ako nás kontaktovať“;
 • ak dáte súhlas naším pobočkám a partnerom tretích strán na účely ich vlastných marketingových potrieb;
 • našim poskytovateľom služieb z tretích strán, ktorí poskytujú služby ako hosting a moderácia webovej lokality, hosting mobilnej aplikácie, analýza údajov, spracovanie platieb, vybavenie objednávok, poskytovanie infraštruktúry, IT služby, služby zákazníkom, služby e-mailovej komunikácie a priameho doručovania pošty, audit a iné služby, aby sme im umožnili poskytovať služby a
 • v súlade so zákonom tretej strane v prípade reorganizácie, zlúčenia, predaja, spoločného podniku, prevodu vlastníctva, prevodu alebo iného disponovania všetkých obchodných činností, aktív alebo kapitálu či ich časti (a to v súvislosti s konkurzným konaním či podobným konaním).

Okrem toho môžeme používať a sprístupňovať vaše údaje podľa toho, ako považujeme za nevyhnutné a vhodné: a) na splnenie právnych postupov alebo platného práva, čo môže zahŕňať právne predpisy mimo krajiny vášho pobytu; b) podľa povoleného zákonom na odpovedanie na žiadosti verejných a vládnych orgánov, čo môže zahŕňať orgány mimo vašej krajiny pobytu; c) na presadzovanie zmluvných podmienok a d) na ochranu našich práv, súkromia, bezpečnosti alebo vlastníctva, a/alebo našich pobočiek, vás alebo ostatných.  Vaše údaje môžeme po získaní vášho súhlasu používať a sprístupňovať aj inými spôsobmi.

Automaticky zhromaždené informácie môžeme používať a sprístupňovať podľa uvedeného nižšie v časti „Automatické zhromažďovanie a používanie informácií“.

Okrem toho, ak je to povolené platnými zákonmi, môžeme používať a sprístupňovať údaje, ktoré nemajú formu osobne identifikovateľných údajov, a to na akýkoľvek účel.  Ak skombinujeme informácie, ktoré nie sú v osobne identifikovateľnej forme, s informáciami, ktoré sú v takejto forme (napríklad ak skombinujeme vaše meno s vašou zemepisnou polohou), s týmito kombinovanými informáciami budeme zaobchádzať ako s osobnými údajmi, pokiaľ si uchovajú túto kombinovanú formu.

 

VÝBER A PRÍSTUP

Výber možností používania a sprístupňovania vašich osobných údajov

Poskytujeme vám možností používania a sprístupňovania vašich osobných údajov na marketingové účely.  Môžete sa odhlásiť z/zo:

 • Prijímania marketingovej komunikácie od nás: Ak ste predtým dali súhlas na marketingovú komunikáciu, ale už ju v budúcnosti nechcete dostávať, môžete sa odhlásiť tak, že nás kontaktujete prostredníctvom online formulára. Vo svojej žiadosti nám uveďte svoje meno, stanovte formy marketingovej komunikácie, ktoré už nechcete dostávať, a uveďte adresy, na ktoré boli odosielané.  Napríklad, ak už od nás nechcete dostávať marketingové e-maily alebo poštu, povedzte nám to a uveďte svoje meno a e-mailovú alebo poštovú adresu.  Môžete sa takisto odhlásiť z prijímania našej marketingovej komunikácie navštívením služby a aktualizovaním svojho online profilu. Okrem toho sa môžete odhlásiť z prijímania našich marketingových e-mailov postupovaním podľa pokynov na odhlásenie sa z prijímania takýchto správ.
 • Prijímanie pripomienok od nás: Ak už od nás viac nechcete dostávať pripomienky na základe preposielania, môžete sa odhlásiť z ich prijímania tak, že nás kontaktujete prostredníctvom online formulára. Vo svojej odpovedi nám uveďte svoje meno a e-mailovú adresu či telefónne číslo, na ktoré od nás dostávate pripomienky.
 • Zdieľanie osobných údajov s pobočkami a partnermi tretích strán: Ak ste sa skôr prihlásili na prijímanie marketingovej komunikácie od pobočiek alebo partnerov tretích strán, môžete sa odhlásiť z tohto zdieľania vašich osobných údajov s týmito stranami na účely ich priameho marketingu na základe preposielania, a to tak, že tak, že nás kontaktujete prostredníctvom online formulára. V tejto správe nám uveďte, že už viac nemáme zdieľať vaše osobné údaje s našimi pobočkami a/alebo partnermi tretích strán na marketingové účely a uveďte svoje meno a e-mailovú adresu.

Pousilujeme sa čo najskôr vyhovieť vašej žiadosti.  Vezmite na vedomie, že ak sa odhlásite z uvedeného, nebudeme schopní odstrániť vaše osobné údaje z databáz našich pobočiek, s ktorými sme už zdieľali tieto údaje (t. j. od dátumu, kedy začneme vykonávať vašu požiadavku na odhlásenie).  Vezmite tiež na vedomie, že ak sa odhlásite z prijímania správ týkajúcich sa marketingu, aj naďalej vám môžeme odosielať dôležité správy týkajúce sa transakcií a administratívy. Z prijímania týchto správ sa nemožno odhlásiť.

 

Ako môžete mať prístup k osobným údajom, meniť ich alebo odstraňovať

Môžete si uplatniť tieto práva (v rozsahu v ako sa poskytujú podľa platných právnych predpisov), t. j.:

 1. právo požadovať prístup ku svojim osobným údajom a získať informácie o spracovaní, a ak sú údaje nesprávne, máte právo požadovať opravu (v súlade s článkami 15 a 16 nariadenia o ochrane osobných údajov),
 2. právo na obmedzenie spracúvania údajov v situáciách a za podmienok stanovených v článku 18 nariadenia o ochrane osobných údajov (môžete požadovať obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov na obdobie overenia ich správnosti alebo do overenia namietnutia proti spracúvaniu údajov. Toto právo sa uplatňuje aj vtedy, keď je podľa vášho názoru spracúvanie údajov protizákonné, ale nechcete, aby vaše údaje boli vymazané okamžite alebo v prípade, že už údaje sú potrebné dlhsie, ako je obdobie uchovávania na uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov),
 3. právo na požadovanie vymazania osobných údajov v súlade s článkom 17 nariadenia o ochrane osobných údajov („právo na zabudnutie“),
 4. právo na prenosnosť údajov v súlade s článkom 20 nariadenia o ochrane osobných údajov, t. j. právo získať od kontrolóra údajov svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ako aj požadovať prenos týchto údajov ďalšiemu kontrolórovi údajov. Toto právo sa uplatňuje len na údaje, ktoré ste poskytli kontrolórovi údajov a ktoré sa spracúvajú v súvislosti s vykonávaním zmluvy uzavretej s vami alebo na základe vášho súhlasu, a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami,
 5. právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ak údaje spracúva kontrolór údajov na základe svojich legitímnych záujmov (v súlade s článkom 21 ods. 1 nariadenia o ochrane osobných údajov),
 6. právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania (v súlade s článkom 21 ods. 2 nariadenia o ochrane osobných údajov),
 7. právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu však nebude mať vplyv na zákonnosť spracovania údajov, ktoré bolo založené na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Kontaktujete nás prostredníctvom online formulára. Na vašu žiadosť odpovieme čo najskôr a najneskôr do jedného mesiaca od jej prijatia. Ak okolnosti spôsobia omeškanie našej odpovede, okamžite vás upovedomíme a uvedieme dátum našej odpovede. Svoj online profil môžete aktualizovať aj na stránke služby.

 

CEZHRANIČNÝ PRENOS

Vaše osobné údaje sa môžu uchovávať a spracúvať v ktorejkoľvek krajine, v ktorej máme zariadenia alebo poskytovateľov služieb, a prostredníctvom používania našej služby alebo poskytnutím súhlasu (ak sa požaduje zákonom) sa vaše údaje môžu presúvať do krajín mimo krajiny vášho pobytu vrátane Spojených štátov, v ktorých sa môžu stanoviť odlišné pravidlá ochrany údajov než vo vašej krajine.  Na ochranu osobných údajov pri ich prenose pobočkám alebo tretím stranám v iných krajinách sa uplatňujú náležité zmluvné a iné opatrenia.

Európska komisia uznáva niektoré krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) za krajiny, ktoré poskytujú primeranú úroveň ochrany údajov podľa noriem EHP (úplný zoznam týchto krajín je dostupný tu. Pri prenosoch z EHP do krajín, ktoré Európska komisia nepovažuje za primerané, sme zaistili uplatňovanie primeraných opatrení vrátane zaistenia toho, že prijímateľ je viazaný [štandardnými zmluvnými doložkami EÚ, osvedčením štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA alebo kódexom správania či osvedčením schváleným v EÚ] chrániť vaše osobné údaje.  Kópiu týchto opatrení môžete získať kontaktovaním nášho pracovníka na ochranu údajov v súlade so sekciou „Kontaktujte nás“.

 

BEZPEČNOSŤ

Usilujeme sa používať vhodné organizačné, technické a administratívne opatrenia navrhnuté na ochranu osobných údajov v našej správe.  Žiadny prenos údajov cez internet alebo systém na ukladanie údajov však nezaisťuje 100 % ochranu.  Ak máte dôvody domnievať sa, že váš vzťah s nami už nie je bezpečný (napríklad máte pocit, že váš účet u nás bol napadnutý), bezodkladne nás o tomto probléme informujte v súlade so sekciou „Kontakty“.

 

OBDOBIE UCHOVÁVANIA

Osobné údaje uchovávame na obdobie potrebné alebo povolené v súvislosti s účelmi, na ktoré boli získané.  Kritériá použité na stanovenie období uchovávania zahŕňajú: i) trvanie prebiehajúceho vzťahu s nami a poskytovania služieb pre vás; ii) či existuje zákonná povinnosť, ktorej podliehame; iii) či je uchovávanie vhodné z hľadiska našej právnej pozície (napríklad v súvislosti s uplatniteľnými štatútmi obmedzení, spormi alebo regulačnými šetreniami).

Vezmite však na vedomie, že toto nie je úplný zoznam období uchovávania.  Vaše osobné údaje sa môžu uchovávať počas dlhšieho obdobia podľa kritérií stanovených v prvom odseku tejto sekcie, najmä v bodoch ii) a iii).

 

LOKALITY A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa netýkajú súkromia, informácií alebo postupov tretích strán, ani tretích strán, ktoré prevádzkujú webové lokality alebo webové služby (vrátane aplikácií) dostupné prostredníctvom tejto webovej lokality alebo sprístupnené prostredníctvom prepojenia na tejto webovej lokalite, a nenesieme za ne zodpovednosť.  Dostupnosť tejto lokality alebo majetku služby alebo uvedenie prepojení na ne na tejto lokalite neznamená náš súhlas ani súhlas našich pobočiek.

 

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade otázok o týchto pravidlách ochrany osobných údajov sa na nás obráťte prostredníctvom online formulára alebo písomne na tejto adrese subjektu zo skupiny Johnson and Johnson v krajine, z ktorej sa prihlasujete:

 • Chorvátsko: Johnson & Johnson S.E. d.o.o., Oreškovićeva 6h, 10010 Zagreb
 • Česká republika: Janssen-Cilag s.r.o., Walterovo náměstí 329/1, 158 00 Praha 5 – Jinonice 
 • Maďarsko: Janssen-Cilag Kft., ,Nagyenyed 8-14. 1123 Budapest 
 • Poľsko: Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa
 • Rumunsko: Johnson & Johnson RomâniaSRL, Str. Tipografilor nr. 11-15, 013714 Bucureşti 
 • Slovensko: Janssen, divízia Johnson&Johnson s.r.o., CBC III, Karadžičova12, 821 08, Bratislava 
 • Slovinsko: Johnson & Johnson o.o., Šmartinska53, 1000 Ljubljana 

 

Prípadne sa môžete obrátiť aj na pracovníka na ochranu údajov zodpovedného za vašu krajinu alebo región na emeaprivacy@its.jnj.com.

 

PODANIE SŤAŽNOSTI REGULÁTOROVI

Môžete podať sťažnosť dozornému orgánu zodpovednému za vašu krajinu alebo región.  Kliknite sem na kontaktné údaje týchto orgánov. [LINK TO http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.]

 

AKTUALIZÁCIE PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH INFORMÁCIÍ

Tieto pravidlá ochrany osobných informácií môžeme zmeniť.  Všetky zmeny týchto pravidiel ochrany osobných údajov nadobudnú účinnosť uverejnením upravených pravidiel ochrany osobných údajov v službe.  Ak budete službu používať po vykonaní týchto zmien, znamená to, že súhlasíte s upravenými pravidlami ochrany osobných údajov.  Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali pravidlá ochrany osobných údajov pri návšteve tejto služby. Posledná aktualizácia pravidiel z 11. mája 2018.