Janssen.tv

Predpisy
upravujúce poskytovanie
online televíznych služieb JANSSEN TV

 

I. Vymedzenia pojmov:

Materiál – je samostatný materiál vrátane audiovizuálneho materiálu, ktorý sa poskytuje bezplatne prostredníctvom online služby a takým spôsobom, že všetci používatelia sú schopní získať k nemu prístup z miesta podľa vlastného výberu a v určenom čase.

Online služba – je online platforma prevádzkovaná na adrese www.janssen.tv, cez ktorú sa poskytujú služby.

Zobrazovanie – je reprodukcia materiálu pomocou špecializovaného počítačového softvéru prostredníctvom streamovania webového vysielania uskutočňovaného používateľom na webovej lokalite online služby.

Služby – sú služby, ktoré sú poskytované elektronickými prostriedkami prostredníctvom online služby, konkrétne ide o služby, ktorými sa poskytuje prístup k materiálu.

Používateľ – je osoba, ktorá používa tento materiál.

II. Všeobecné ustanovenia

 1. V týchto predpisoch (ďalej len „predpisy“) sa stanovujú zásady používania materiálu alebo jeho zobrazovania konkrétnymi poskytovateľmi prostredníctvom online služby. Používatelia musia využívať online služby v súlade s platným právom, spoločenskými normami a normami slušného správania, ako aj v súlade s ustanoveniami týchto predpisov.
 2. Subjekt, ktorý je vlastníkom online služieb, je spoločnosť Janssen-Cilag Sp. z o.o., spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom vo Varšave, na ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, zapísaná v obchodnom registri štátneho súdneho registra okresného súdu hlavného mesta Varšava, 13. obchodné oddelenie štátneho súdneho registra pod č. KRS 0000143626, DIČ 5222665719 a IČO 015296339, s e-mailovou adresou polska@janssen.tv (ďalej len "Janssen Polska").
 3. Tieto predpisy predstavujú predpisy podľa článku 8 zákona z 18. júla 2002 o poskytovaní elektronických služieb (Úradný vestník č. 144, položka 1204, v znení zmien).
 4. Spoločnosť Janssen Polska prostredníctvom online služby umožňuje ostatným subjektom kapitálovej skupiny Johnson & Johnson výmenu materiálov s používateľmi.
 5. Používatelia online služby majú prístup k týmto predpisom a môžu si ich kedykoľvek vytlačiť pomocou prepojenia, ktoré je uvedené v spodnej časti stránky a ktoré je k dispozícii na každej stránke online služby.
 6. Materiály, ktoré sú k dispozícii v rámci online služby, sú určené pre používateľov s trvalým pobytom v Európe.
 7. Počas živého zverejňovania materiálu sa môže sprístupniť funkcia webovej konverzácie (tzv. chat), aby mohli používatelia klásť otázky. Osoby, ktoré sa zúčastňujú na webovej konverzácii, identifikujú ostatní používatelia podľa ich rodného mena, mesta a krajiny. Otázky používateľov sa moderujú tak, aby sa zabránilo nepriaznivému vplyvu na zverejnenie materiálu. Otázky používateľov nesmú porušovať platné právo, tieto predpisy ani zásady spoločenského života či slušného správania. V opačnom prípade sa odmietnu bez zverejnenia. Používatelia zverejňujú svoje názory a otázky pod vlastným menom, za seba samých a na vlastné riziko.
 8. Spoločnosť Janssen Polska nie je poskytovateľom internetových služieb. Na používanie online služby je potrebné, aby ste mali zariadenie s prístupom na internet. Funkcie sprístupnené prostredníctvom online služby sa môžu používať v plnom rozsahu pod podmienkou, že zariadenie používateľa spĺňa vhodné technické požiadavky definované v časti VIII týchto predpisov. Za zabezpečenie technickej kompatibility počítačového systému s online službou zodpovedajú výlučne používatelia online služby.
 9. Spoločnosť Janssen Polska si vyhradzuje právo zastaviť, stiahnuť alebo upraviť funkcie online služby zo zákonných a technických dôvodov vrátane:
  1. dôvodov týkajúcich sa ochrany osobných údajov a údajov alebo iných zákonných dôvodov súvisiacich s obsahom alebo spôsobom prevádzky online služby; alebo
  2. technických problémov spojených s prevádzkou online služby alebo internetu. Spoločnosť Janssen Polska nezodpovedá ani za nedostupnosť online služby z dôvodov nepatriacich pod jej kontrolu a z dôvodu nepredvídateľných okolností.
 10. Spoločnosť Janssen Polska si vyhradzuje právo kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu zastaviť alebo ukončiť činnosť online služby. V takom prípade o tom budú registrovaní používatelia v dostatočnom čase vopred informovaní.

II. Registrácia do online služby

 1. Online služba je dostupná iba pre registrovaných používateľov a registrovať sa do online služby môžu jedine používatelia, ktorí sú držiteľmi lekárskej licencie udelenej v súlade s miestnymi platnými právnymi predpismi a ktorí sú oprávnení vykonávať lekársku prax na území členských štátov Európskej únie. Registrácia do online služby je podmienená aj potvrdením, že ste sa oboznámili s týmito predpismi, ich prijatím, ako aj súhlasom so spracovaním osobných údajov poskytovateľom materiálu, t. j. so spracovaním rodného mena, priezviska, e-mailovej adresy, čísla lekárskej licencie a názvu a adresy oddelenia, kde používateľ vykonáva svoju prax, aby sa umožnila registrácia a udelil prístup k online službe.
 2. Používateľ pri registrovaní do online služby vyplní registračný formulár, v ktorom uvedie svoje pravé, správne a aktuálne osobné údaje, konkrétne svoje rodné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, číslo lekárskej licencie a názov a adresu oddelenia, kde vykonáva svoju prax.
 3. Používateľ musí pravidelne aktualizovať údaje, ktoré poskytol pri registrácii v prípadoch, keď dôjde k ich zmene. Spoločnosť Janssen Polska nezodpovedá za následky vzniknuté tým, že používatelia poskytli nepravdivé údaje alebo ich neaktualizovali.
 4. Používatelia sa zaväzujú, že prihlasovacie heslá do online služby uchovajú v prísnej dôvernosti a preberú zodpovednosť za všetky dôsledky použitia ich hesiel treťou stranou.
 5. Ak sa zistí, že údaje poskytnuté používateľom pri registrácii sú zavádzajúce, neúplné alebo nepresné, spoločnosť Janssen Polska má právomoc odstrániť účet obsahujúci takéto zavádzajúce, neúplné alebo nepresné informácie a zrušiť registráciu. V takom prípade používateľ nemá právo na vznesenie námietok proti spoločnosti Janssen Polska súvisiacich s odstránením daného používateľského účtu a so zrušením registrácie.
 6. Ak sa zistí, že údaje spojené s používateľským účtom (prihlasovacie meno a heslo) nezákonne použili tretie strany, používateľ musí okamžite zmeniť svoje heslo a informovať o situácii poskytovateľa prostredníctvom elektronickej pošty.
 7. Spoločnosť Janssen Polska môže z bezpečnostných alebo z iných podstatných organizačných alebo technických dôvodov požiadať používateľov, aby zmenili svoje heslá používané na prístup do online služby.
 8. Používateľ poveruje spoločnosť Janssen Polska použitím všetkých prostriedkov považovaných za nevyhnutné na overenie totožnosti používateľa a lekárskej licencie.
 9. Používanie online služby prostredníctvom účtov iných používateľov alebo sprístupnenie vlastného účtu na používanie tretími stranami je neprípustné.

III. Pravidlá ochrany osobných údajov v rámci online služby

 1. Pravidlá ochrany osobných údajov sú k dispozícii po kliknutí na prepojenie Pravidlá ochrany osobných údajov.

IV. Podmienky používania online služby a zabránenie zneužitiu

 1. Online službu používajú používatelia na účely uvedené v oddiel II. To znamená, že používatelia nemôžu používať online službu na žiadne iné účely.
 2. Pri používaní online služby nesmú používatelia konať podvodne. Používatelia tiež nesmú konať spôsobom, ktorý by viedol k prerušeniu alebo rušivému zásahu do prevádzky online služby.
 3. Spoločnosť Janssen Polska si vyhradzuje právo zastaviť alebo zamietnuť prístup ktorémukoľvek z používateľov online služby alebo jej časti, ak správanie používateľa porušuje tieto predpisy, platné právo, zásady spoločenského života či slušného správania. Nikto, komu už bol zastavený alebo odmietnutý prístup do online služby, sa nemôže znova registrovať alebo používať online službu bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Janssen Polska.

V. Zodpovednosť spoločnosti Janssen Polska

 1. Spoločnosť Janssen Polska zodpovedá za správnu prevádzku všetkých funkcií online služby.
 2. To, že s online službou sú prostredníctvom prepojenia spojené iné online služby vlastnené tretími stranami, neznamená, že spoločnosť Janssen Polska poskytla svoj súhlas alebo prebrala zodpovednosť za prevádzku takých služieb alebo za ich obsah.
 3. V každom prípade, keď tretia strana použije účet používateľa, za konanie tretej strany zodpovedá výlučne používateľ, a to bez ohľadu na to, či tento účet tretia strana použila s jeho povolením alebo bez neho. V tejto súvislosti sa používateľ zaväzuje, že odškodní spoločnosť Janssen Polska za všetky straty spôsobené prístupom tretej strany do účtu používateľa a poistí spoločnosť Janssen Polska proti takýmto prípadom.
 4. Spoločnosť Janssen Polska nezodpovedá za žiadne nedostatky pri plnení povinností poskytovateľa vyplývajúcich z týchto predpisov, ktorých príčinou sú okolnosti, ktoré vznikli bez pochybenia poskytovateľa.
 5. Poskytovateľ nezodpovedá za straty alebo škody, ktoré používateľovi vznikli z vyššej moci, výpadkom elektrického prúdu, pracovným sporom, uplatňovaním platného práva, nedbanlivosťou alebo nekonaním zo strany vnútroštátnych orgánov, výpadkom telekomunikačných služieb alebo oneskorením či prerušeniami zapríčinenými tretími stranami. V takých prípadoch si spoločnosť Janssen Polska vyhradzuje právo zrušiť alebo zastaviť prevádzku online služby bez toho, aby jej vznikla akákoľvek zodpovednosť.
 6. Spoločnosť Janssen Polska nezodpovedá za poruchy hardvéru používateľa alebo softvéru používaného používateľom bez ohľadu na jeho polohu alebo miesto administratívy, ktoré by mohli znemožňovať prístup do online služby alebo brániť používateľovi v kontaktovaní online služby.

VI. Duševné vlastníctvo

 1. Všetky autorské práva, ochranné známky a iné práva duševného vlastníctva týkajúce sa online služby alebo v nej využívané sú výlučným vlastníctvom spoločnosti Janssen Polska. Kopírovanie, šírenie, prezentovanie na verejnosti alebo vývoj odvodeného diela založené na online službe alebo iných materiáloch získaných prostredníctvom online služby bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Janssen Polska sa zakazuje.
 2. Výkon práv duševného vlastníctva v právoplatnom vlastníctve spoločnosti Janssen Polska na iné účely, ako sú účely prísne spojené s používaním online služby v režime špecifikovanom v týchto predpisoch, sa zakazuje.

VII. Postup pri vybavovaní sťažností

 1. Všetky sťažnosti týkajúce sa online služby sa môžu podať v akomkoľvek formáte, okrem iného aj na e-mailovú adresu polska@janssen.tv.
 2. V typickej sťažnosti by sa malo uviesť aspoň rodné meno, priezvisko a prihlasovacie meno sťažovateľa, ako aj podrobný opis a príčina sťažnosti.
 3. Sťažnosti sa spracovávajú hneď po ich prijatí podľa poradia, v akom boli doručené.
 4. Sťažovateľ bude informovaný o výsledku riešenia sťažnosti podobným spôsobom, akým bola sťažnosť podaná, alebo prostredníctvom pošty na adresu uvedenú v sťažnosti.

VIII. Technické požiadavky

 1. Správne fungovanie online služby si môže vyžadovať dodržanie týchto minimálnych technických požiadaviek na systém IKT používateľa:
  1. pripojenie počítača/tabletu/smartfónu používateľa na internet prostredníctvom pripojenia ISDN s minimálnou rýchlosťou 1,5 Mb/s;
  2. použitie aktuálnej verzie jedného z týchto prehliadačov: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox alebo Safari spoločne s povolenou podporou zásuvného modulu Adobe Flash Player a
  3. použitie počítača s procesorom s frekvenciou aspoň 2,33 GHz a kompatibilným s x86 alebo Intel® Atom™ 1,6 GHz alebo s výkonnejším procesorom pre netbooky, s pamäťou RAM 1 GB a zvukovou kartou so správne zapojenými reproduktormi.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Spoločnosť Janssen Polska si vyhradzuje právo na čiastočný alebo úplný prenos práv a povinností poskytovateľa vyplývajúcich z týchto predpisov a z prevádzky online služby tretím stranám. Žiadny používateľ online služby nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu preniesť alebo vzdať sa svojich práv a povinností vyplývajúcich z týchto predpisov a z používania online služby.
 2. Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení týchto predpisov je spôsobom stanoveným v zákone neplatné alebo nevynútiteľné, táto skutočnosť nemá vplyv na platnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto predpisov.
 3. Spoločnosť Janssen Polska môže zastaviť alebo uzavrieť účet používateľa a odmietnuť ďalšie poskytovanie služieb, ak používateľ poruší podmienky týchto predpisov alebo ak je spoločnosť Janssen Polska odôvodnene presvedčená, že konanie používateľa môže viesť k vyvodeniu právnej zodpovednosti na strane používateľa alebo nejakých tretích strán.